Historisk arkiv

Større adgang til fengsling i utlendingssaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen vil før sommeren legge fram forslag til nye regler i utlendingsloven som blant annet gir større adgang til å bruke fengsling overfor asylsøkere som begår straffbare handlinger, skjuler sin identitet eller unndrar seg iverksettelse av vedtak.

- Samtidig som retten til å søke asyl skal vernes, er det en kjensgjerning at enkelte misbruker asylsystemet ved å begå kriminalitet. Det er ikke bare en utfordring for samfunnet, men det kan også svekke oppslutningen om hele asylinstituttet, og undergrave muligheten for personer på flukt til å søke beskyttelse mot alvorlige menneskerettsbrudd i hjemlandet. Bruk av tvangsmidler vil gjøre det vanskeligere å utnytte asylsystemet, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Utfordringene med identitetsavklaringer og effektuering av vedtak, skaper store vanskeligheter for arbeidet med en effektiv utlendingskontroll og et effektivt returarbeid. De senere år har vi sett et økende problem med asylsøkere og utlendinger uten lovlig opphold som begår kriminalitet. I mange tilfeller er imidlertid ikke de straffbare forholdene alvorlige nok til at det er grunnlag for andre strafferettslige reaksjoner enn bøter eller betinget fengselsstraff.

- Regjeringen vil blant annet foreslå at asylsøkere som begår kriminalitet i åpne rusmiljøer i de store byene, skal kunne pålegges et bestemt oppholdssted andre steder i landet. Hvis et slikt pålegg ikke etterleves av asylsøkeren, så ligger det i vårt forslag en mulighet for fengsling etter utlendingsloven mens saken er til behandling, sier statsministeren. Det vil også bli gitt en noe videre adgang enn i dag til fengsling så lenge det pågår en aktiv prosess med å få til uttransportering av en utlending som er utvist for straffbare forhold.