Historisk arkiv

Brev fra statsministeren om Pensjonsreformen - AFP

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Jeg viser til mitt brev til Riksmeklingsmannen 2. april i forbindelse med meklingen i LO-NHO-oppgjøret. Det ble her meddelt at Regjeringen vil medvirke til en ny AFP-ordning i privat sektor fra 2010. Løsningen forutsatte mulighet for uttak av fleksibel alderspensjon fra folketrygden fra 2010.

Pensjonsreformen er basert på brede forlik i Stortinget og gjennomføres i nær forståelse med partene i arbeidslivet. Arbeidet med utforming av regelverket for ny alderspensjon og andre pensjonsordninger som skal tilpasses, er svært omfattende. Det er avgjørende at pensjoner utbetales til den enkelte med korrekt beløp og til rett tid, og det er derfor viktig at pensjonsleverandørene både i offentlig og privat sektor får tilstrekkelig tid til administrative forberedelser før de nye reglene trer i kraft.

For å sikre en trygg gjennomføring av pensjonsreformen, foreslår Regjeringen at fleksibelt uttak av alderspensjon fra folketrygden iverksettes fra 1. januar 2011 og ny regulering av løpende pensjoner iverksettes fra 1. mai 2011. Dette er nærmere omtalt i St.prp. nr.1 (2008-2009) fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Forskyvningen av fleksibelt uttak innebærer at innfasingen av ny AFP må justeres for 1948-kullet, ved at de som tar ut pensjon i 2010 får AFP beregnet etter dagens regler. Regjeringen legger opp til at personer født i 1948 skal få ny AFP dersom pensjonen tas ut etter 1. januar 2011.

Regjeringen er innstilt på å vurdere tilpasninger i regelverket for personer som har rett til dagens AFP, dvs. personer i årgangene 1944-1947, samt de i 1948-årgangen som tar ut AFP i 2010. Hensikten er å styrke disse personenes mulighet til å kombinere arbeid og pensjon.

Regjeringen legger opp til at forslag til regler for ny AFP og for overgangen fra dagens til ny ordning, blir presentert i en lovproposisjon våren 2009.