Historisk arkiv

Vedrørende politiske stillinger i departementene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Det vises til brev fra Høyres stortingsgruppe ved leder Erna Solberg av 8. april 2008 hvor det bes om svar på diverse spørsmål knyttet til ansettelse av taleskriver i Kommunal- og regionaldepartementet, politisk utnevnte stillinger og stillinger i informasjonsavdelingene.

Spørsmål nr. 1

Dette spørsmålet er besvart i et brev fra Kommunal- og regionaldepartementet til Statsministerens kontor av 9. april 2008. Jeg viser til dette svaret.

Spørsmål nr. 2, 3 og 4

I forlengelsen av spørsmål nr. 1 bes det om en redegjørelse for praksis knyttet til politisk utnevnte stillinger. Stillingen som seniorrådgiver med taleskriving som arbeidsområde i Kommunal- og regionaldepartementet er ikke en politisk utnevnt stilling. I dag, som tidligere, er det et klart skille mellom politiske stillinger og embetsverket i departementene og ved Statsministerens kontor. En av oppgavene til embetsverket er å bistå den politiske ledelsen i utforming og kvalitetssikring av taler. Da talene gjennomgående har en faglig karakter, kommer det innspill fra ulike fagavdelinger i departementene. Det ligger innenfor kompetansen til det enkelte departement å finne den mest hensiktsmessige arbeidsformen når det gjelder å samordne og kvalitetssikre innspillene. I noen departement har man i lengre tid hatt en eller flere ansatte som har dette som hovedoppgave. Under regjeringen Bondevik II ble det etablert egne stillinger som taleskrivere i blant annet Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet (utvikling), Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Det ble også besluttet å opprett to stillinger for å ivareta støttefunksjonene rundt politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet, herunder ansvaret for taler, innlegg og presentasjoner. Kunngjøringen fant sted i august/september 2005.

Spørsmål nr. 5

Det har vært en økning i antall ansatte som arbeider med kommunikasjon i departementene og på statsministeren kontor over flere år. Kommunikasjonsenhetene er ulikt organisert og har noe varierende oppgaver i de forskjellige departementene. Arbeidsoppgaver for kommunikasjonsenhetene i departementene består blant annet av planlegging av reiser og arrangementer, tilrettelegging for pressen, pressehåndtering, publisering, nyhetsovervåkning, taleskriving, bibliotek, arkiv, håndtere generelle henvendelser og beredskapsarbeid.

Nedenfor følger en oversikt over ansatte som i hovedsak arbeider med kommunikasjon per regjering etter 1996:

-          Bondevik I (pr. november 1997): ca. 85 kommunikasjonsmedarbeidere

-          Stoltenberg I (pr. april 2001): ca. 87 kommunikasjonsmedarbeidere

-          Bondevik II (pr. mai 2005): ca. 102 kommunikasjonsmedarbeidere

-          Stoltenberg II (pr. april 2008): ca. 122 kommunikasjonsmedarbeidere

Økningen i antall kommunikasjonsmedarbeidere skyldes til dels at det har vært en meget sterk vekst i antall medier, derunder nettaviser, nett-tv og økning i antall tv-kanaler, i perioden fra 1997 til 2008. I 1997 hadde Norsk journalistlag 7600 medlemmer, mens i 2007 var antallet økt med nærmere 2000 nye medlemmer til 9500. Dette gjør at antallet pressehenvendelser som departementene skal håndtere gjennom hele døgnet også har økt betraktelig. I samme perioden har departementene økt bemanningen på kommunikasjonssiden for å sørge for at informasjon til innbyggerne er bedre tilgjengelig ved å etablere bedre og mer omfattende nettsider. Slike tjenester knyttet til internett har tiltatt over tid.

Spørsmål nr. 6

Når det gjelder utviklingen i antall politisk utnevnte stillinger, viser jeg til den inntatte oversikt over antall politiske stillinger per regjering etter 1996:

-          regjeringen Jagland (pr. juni 1997): 74 politiske stillinger

-          regjeringen Bondevik I (pr. februar 2000): 79 politiske stillinger

-          regjeringen Stoltenberg I (pr. mai 2001): 76 politiske stillinger

-          regjeringen Bondevik II (pr. august 2005): 79 politiske stillinger

-          regjeringen Stoltenberg II (pr. april 2008): 82 politiske stillinger

Vedlagt følger også en oversikt over politisk ledelse fra 1945 til i dag.

Endringen i antall stillinger har sammenheng med økt arbeidsbelastning i den politiske ledelse.

 

Med vennlig hilsenJens Stoltenberg

 

Vedlegg:

Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet

Oversikt over politisk ledelse fra 1945 til i dag

Oversikt over politisk ledelse fra 1981 til i dag