Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Faktaark - dødelighet blant nyfødte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

TILTAK MOT DØDELIGHET OG SYKDOM BLANT NYFØDTE

Utfordringen: å komme seg gjennom den første dagen

Inntil nylig har det vært gjort lite for å håndtere de spesifikke helseproblemene blant nyfødte barn. De fleste dødsfallene i denne gruppen blir ikke registrert og forblir dermed usynlige. Mangelen på sammenheng mellom helsearbeid for mødre og for eldre barn har gjort at nyfødte har falt mellom to stoler. At nyfødte kan leve opp og få helsetjeneste er en helt avgjørende del av arbeidet for lavere barnedødelighet slik Tusenårsmål 4 legger opp til, fordi en stor andel av barn som dør før de blir fem, dør i første levemåned. Ettersom mange av disse dødsfallene har å gjøre med hva slags omsorg de får ved fødselen, er nyfødtes helse nært knyttet til mødres helse (Tusenårsmål 5).


Nøkkelfakta – risikabel start

 • Av de 9,7 millioner barn under fem år som dør hvert år, dør rundt 3,6 millioner som nyfødte – det vil si i løpet av første fire leveuker.
 • Nesten 3 millioner av disse dør i løpet av første leveuke, og nær 2 millioner i løpet av første levedøgn. I tillegg dør 3,3 millioner før fødselen.  
 • Risikoen for at et barn skal dø i løpet av de første fire ukene, er nær 15 ganger så stor som risikoen for å dø i resten av det første leveåret.
 • Så godt som alle (99%) dødsfall blant nyfødte skjer i land med midlere og lavere inntekt. Det er særlig i Afrika sør for Sahara og i Sør-Asia det har vært minst fremgang i arbeidet for å redusere dødeligheten blant nyfødte.   
 • Nesten 3 millioner av alle barn som dør hvert år, kan reddes ved hjelp av behandling som koster lite og krever lite teknologi.

 
Årsaker til at nyfødte dør

De tre viktigste årsakene til dødelighet blant nyfødte på verdensbasis er infeksjoner (36%, som omfatter sepsis/lungebetennelse, stivkrampe og diaré), for tidlig fødsel (28%), og kvelning ved fødselen (23%).  Det er noen variasjoner fra land til land, etter hvordan helsetjenesten er organisert.


Hvorfor har omsorgen for nyfødte falt mellom to stoler?

 • Manglende sammenheng mellom mødre- og barnehelsetjeneste – Mangelen på sammenheng mellom helseprogrammer for mødre og barn har gjort at nyfødte faller mellom to stoler. Mer enn halvparten av dødsfallene blant nyfødte kommer etter hjemmefødsel uten tilsyn av helsearbeider.
 • I mange land finnes ikke register over dødsfall blant nyfødte – Inntil nylig har det vært gjort lite for å håndtere nyfødtes spesifikke helseproblemer. De fleste slike dødsfall blir ikke registrert.
 • Kjønn og dødelighet blant nyfødte - Det er blitt rapportert om at det sjeldnere søkes helsehjelp for nyfødte jenter enn for nyfødte gutter, særlig i Sør-Asia.

 
Hva kan gjøres?

 • Å sørge for effektiv omsorg kan redde nær 3 millioner av de 4 millioner nyfødte som hvert år dør i første levemåned. Kjernetiltakene er omsorg for mødre før fødselen, barselshjelp og at en fødselsmedhjelper er i stand til å utføre gjenoppliving på nyfødte. De fleste dødsfall som har med infeksjoner å gjøre, kan unngås ved å behandle mødres infeksjoner under svangerskapet, sikre hygieniske forhold under fødselen og sørge for at ammingen kommer i gang raskt og er den nyfødtes eneste ernæring tilstrekkelig lenge. For nyfødte med infeksjoner er antibiotika livreddende og må være tilgjengelig lokalt. I tillegg må undervektige barn hjelpes til å bevare kroppstemperaturen ved hudkontakt med moren. Mange av disse tiltakene vil også bidra til å redde mødres liv og forebygge dødfødsler.
 • Hjelpe familier og lokalsamfunn til å fylle behovet for barselshjelp. Gode helserutiner i hjemmene og hjelp til familier slik at de oppdager sykdom og søker hjelp, vil redde mange liv. Der hvor dødeligheten er høy og det er få som søker helsetjeneste, kan tiltak være nødvendig for å tilby omsorg nærmere hjemmene. Det er viktig å fylle behovet for helsetjeneste til mødre og barn i barnets første levedager, også der hvor fødselen foregår på helseinstitusjon. Det er nødvendig med nye metoder for å nå et flertall av slike familier.
 • Politisk engasjement og synlighet – Lokalsamfunn og beslutningstagere må få vite at en stor andel av barn som dør, dør som nyfødte. Dette problemet må derfor løftes fram i dagen. Bedre registrering av dødelighet blant nyfødte, og økt tilgjengelighet til og bruk av relevant informasjon i prosjekter og overfor beslutningstagere, er avgjørende for at omsorgen for nyfødte og deres mødre skal få nødvendig oppmerksomhet. Dødfødsler må også registreres.

Hovedkilder for dette faktaarket:  2005 World Health Report: Make Every Mother and Child Count (WHO) og The Lancet's Newborn Survival Series (2005) and UNICEF (2007) http://www.unicef.org/media/

Til toppen