Historisk arkiv

Faktaark - mødredødelighet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

TUSENÅRSMÅL 5 – BEDRE MØDREHELSE

Utfordringen – å gjøre svangerskap tryggere

Det foreligger skremmende statistikk om gravide kvinners plager og sykdom i land med høy dødelighet, ofte med langvarig uførhet hos dem som overlever. For hver kvinne som dør er det 30 andre som får varige lidelser som kan føre til livslang smerte, uførhet og utstøtelse fra samfunnet. 

Nøkkelfakta – en fødsel som ingen andre …

 • Hvert minutt dør en kvinne mens hun føder. Mer enn 500.000 dør hvert år av komplikasjoner i forbindelse med svangerskap.
 • For hver kvinne som dør er det 30 andre som får varige lidelser som kan føre til livslang smerte, uførhet og utstøtelse fra samfunnet. 
 • Mer enn 99 prosent av dødsfall blant mødre forekommer i fattige land, først og fremst i Afrika sør for Sahara og i Sør-Asia (Figur 1).
 • Mindre enn 60 prosent av alle kvinner i utviklingsland og bare 34 prosent i de minst utviklede land, har tilgang på faglært fødselsmedhjelper, og enda færre føder på helseinstitusjon med faglært personale.
 • Svangerskap, barnefødsel og følgene av disse, er fortsatt de viktigste årsakene til at kvinner i fruktbar alder i utviklingsland dør, blir syke eller blir uføre.
 • Risikoen for at en kvinne i løpet av livet dør som følge av graviditet eller barnefødsel, er omtrent 1 til 7 i Afghanistan og Sierra Leone og rundt 1 til 29.800 i Sverige.

 

Årsaker til at mødre dør

Den største andelen av dødsfall blant mødre (80%) skyldes direkte årsaker – følger av svangerskapskomplikasjoner eller inngrep, unnlatelser, feilbehandling eller hendelser som inntreffer på grunn av dette. De fremste direkte årsakene til at mødre i utviklingsland dør, er alvorlige blødninger, høyt blodtrykk, fødselskomplikasjoner og usikker abort.


Hvorfor dør kvinner fortsatt av årsaker knyttet til graviditet?

 • Land med dårlige helsesystemer har ikke vært i stand til å tilby kvinner sammenhengende faglært omsorg som kan redusere mødredødelighet.
 • Fattigdom, humanitære kriser og – spesielt i Afrika sør for Sahara – direkte og indirekte følger av HIV/AIDS, har sinket, stanset eller reversert prosessen.

 

Hva kan gjøres?

 • Sammenhengende omsorg fra hjem til helseinstitusjon.  De fleste dødsfall blant mødre kunne vært forhindret omkvinner hadde hatt tilgang til profesjonell omsorg. Kvalitetsomsorg omfatter hjelp før og under svangerskapet og under og etter fødselen, så vel som sikker abort. Praktisk og rimelig omsorg omfatter føde- og helseinstitusjoner med nødvendig utstyr, medisiner og faglært personale som er tilgjengelig døgnet rundt. Det er også nødvendig med kvalitetskontroll og transport til barselshjelp dersom komplikasjoner oppstår. Dette innebærer at helsesystemene må styrkes.
 • Politisk engasjement er nødvendig på høyeste nivå for å sørge for lederskap og fremdrift slik at regjeringer prioriterer å beskytte og fremme alle kvinners og barns helse og velvære. Det trengs tilstrekkelige ressurser, både menneskelige og økonomiske, for å bedre mødrehelsen. Bedre informasjonsinnhenting og rapportering, så vel som tilgang på og bruk av relevant informasjon i planer og politikk, er avgjørende for at effektive beslutninger kan fattes og tiltak settes i verk..
 • Å sette kvinner, familier og lokalsamfunn i stand til å bedre nødvendig egen omsorg, og samtidig øke tilgangen til og bruken av faglært omsorg. Støtte til transport til helseinstitusjon er avgjørende, særlig i nødssituasjoner i forbindelse med fødsel.

 

Hovedkilder for dette faktaarket:  2005 World Health Report: Make Every Mother and Child Count (WHO) og The Lancet's Maternal Survival Series (2006).