Historisk arkiv

Gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Oppdatert januar 2014

Denne gebyrtariffen trer i kraft 1. februar 2013 og erstatter den forrige tariffen av 2001 - med siste endringer 20. desember 2013.

Forskrift 25. januar 2013 nr. 58 om gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner, fastsatt ved kgl. resolusjon av 25. januar 2013

(med endringer av 25. januar 2013 nr. 59 og 20. desember 2013 nr. 1667)


Kap. I. Gebyrer

§ 1  Oppkreving av gebyrer

 1. Gebyrpliktige tjenestehandlinger er de handlinger som er nevnt i vedlegget til denne tariff.  Når slike tjenestehandlinger utføres ved norsk utenriksstasjon, skal det oppkreves gebyr, hvis ikke tjenestehandlingen er gebyrfri eller gebyr frafalles etter bestemmelsene i §§ 4 - 5.
 2. Gebyr kan oppkreves bare i de tilfelle og etter de satser som er nevnt i vedlegget til tariffen eller etter de satser som fastsettes i medhold av § 5.  Gebyr kan beregnes bare én gang for samme forretning.
 3. Gebyrene skal betales i forbindelse med forretningens utførelse med mindre stasjonen av særlige grunner skulle finne en annen fremgangsmåte mer praktisk.

§ 2  Gebyrregnskap m.v.

 1. Det skal føres gebyrregnskap etter de retningslinjer som til enhver tid er fastsatt av Utenriksdepartementet.

 2. For betalt gebyr gis kvittering på fastsatt formular.

 3. Ved fagstasjon tas gebyrene til inntekt for statskassen. Ved valgkonsulat tilfaller gebyrene stasjonen og skal benyttes til å dekke utgifter til drift av stasjonen.  Utenriksdepartementet kan omfordele eventuelt overskudd. 

 4. Stasjonen inkluderer gebyrinntektene i sin årsrapport.

§ 3  Omregning til fremmed valuta 

Omregning av gebyr til fremmed valuta foretas for de enkelte land normalt av overordnet fagstasjon, som underretter underliggende stasjoner. Hvis ikke Utenriksdepartementet av særlige grunner har fastsatt en bestemt kurs, foregår omregningen etter offisiell kurs på tjenestestedet. Ved omregning avrundes oppover eller nedover med inntil ti prosent.

§ 4  Gebyrfrihet

Det er gebyrfrihet:

 1. For alle tjenester som ikke er nevnt i vedlegget til denne tariff.
 2. For tjenester som er nevnt i vedlegget til denne tariff når de utføres ved fagstasjon etter påbud eller anmodning av norsk statsmyndighet i offentlig interesse eller til offentlig bruk.
 3. Dersom det fremgår av avtale med fremmed stat.

§ 5  Gebyrfritak eller nedsettelse av gebyr etter utenriksstasjonens bestemmelse

Stasjonssjefen, eller den som måtte være bemyndiget av denne, kan i den enkelte sak nedsette eller frafalle et gebyr når det av hensyn til vedkommendes økonomiske stilling vil være urimelig å kreve vanlig gebyr, eller andre særlige omstendigheter tilsier at gebyret nedsettes eller frafalles.

§ 6  Tilleggsgebyr for overtidsarbeid og tjenestehandlinger utenfor kontorlokalene i kontortiden

For gebyrpliktig tjenestehandling som utføres utenfor kontortid, respektive utenfor kontorlokalene i kontortiden, kan det beregnes tilleggsgebyr etter de satser som fremgår av vedlegget til denne tariff.

Kap. II.  Refusjon av utgifter og utlegg

§ 7  Refusjon av reiseutgifter

For gebyrpliktige tjenester som utføres utenfor kontorlokalene kan diett, nattillegg og reiseutgifter kreves dekket etter bestemmelsene og satsene i Regulativ for reiser i utlandet for statens regning.

§ 8  Refusjon av diverse utlegg

Nødvendige utlegg til overtid for lokalt ansatte, porto, teleutgifter, transport av personer og gods, tolkeutgifter, fotokopier etc. i forbindelse med en gebyrpliktig tjenestehandling kan kreves dekket når utgiftene kan dokumenteres og godtgjørelse for dem ikke allerede er innbefattet i et eventuelt gebyr. Det kan forlanges depositum eller sikkerhetsstillelse for slike utgifter.

Kap. III.  Diverse

§ 9  Offentlighetens tilgang til tariffen

Denne tariff skal være offentlig tilgjengelig på forretningsstedet.

§ 10  Endringer i vedlegget til gebyrtariffen og utfyllende bestemmelser

Utenriksdepartementet kan gi nærmere bestemmelser til gjennomføring og utfylling av gebyrtariffen  og fastsette endringer i vedlegget til denne.

§ 11  Ikrafttredelse m.v.

Denne tariff trer i kraft 1. februar 2013. Fra samme tidspunkt oppheves Gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner, fastsatt ved kgl. resolusjon av 9. mars 2001, med senere endringer.

Forskrift 25. januar 2013 om endring i forskrift om gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner, fastsatt av Utenriksdepartementet med hjemmel i forskrift 25. januar 2013 nr. 58 om gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner § 10.

I

I forskrift 25. januar 2013 nr. 58 om gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner gjøres følgende endring:

Nytt vedlegg skal lyde:

Vedlegg til gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner

Gebyrpliktig tjenestehandling

Gebyr


NOK

I fremmed valuta

A. Pass- og utlendingsforretninger
1. Utstedelse av vanlig reisepass (politipass), fremmedpass og reisebevis:a) for personer over 16
b) for personer under 16

450
270


2. Visering av pass eller andre legitimasjonspapirer (visumgebyrene fastsettes i euro, og regnes om til lokal valuta):a) Tilsvarer de til enhver tid gjeldende gebyrer fastsatt i Europaparlaments- og rådsforordningen (EF) nr. 810/2009 (visumforordningen), artikkel 16

Se vedlegg A


b) D-visum

Se vedlegg B


3. Behandlingsgebyr ved søknader etter utlendingsloven:a) Første gangs søknad om oppholdstillatelse i familiegjenforenings­øyemed

5.200

 

b) Fornyelse av søknad i pkt. a

2.500


c) Søknad om oppholdstillatelse for arbeid¹

3.000


d) Første gangs søknad og fornyelse av søknad om oppholdstillatelse for studenter, forskere med egne midler og au-pairer

2.500


e) Første gangs behandling eller fornyelse av søknader som ikke faller inn under pkt. a, b, c eller d

1.100

 

f) Søknad om permanent oppholdstillatelse

1.900

 

4. Behandlingsgebyr ved søknad om statsborgerskap

3.500


B. Sjøfartsforretninger1. Utstedelse av midlertidig nasjonalitetsbevis

430

 

2. Utstedelse av midlertidig farts- eller sikkerhetssertifikat eller påtegning om forlenget gyldighet av sertifikat

430

 

3. Kontroll av maritim tjeneste

430


Ved kontroll av et samlet mannskap skal gebyret ikke overstige totalt

4.300

 

C. Økonomisk bistand
Tilståelse av lån eller bistand ved pengeoverføringer10% av beløpet, men ikke mindre enn

300


og ikke mer enn

5.000


D. Oversettelse, avskrift m.v.
1. Oversettelse, inklusive bekreftelse:

 

 

Den betaling som er vanlig på tjenestestedet, men for hver påbegynt gruppe av 100 ord ikke mindre enn

215

 

2. Rett kopi/utskrift av protokoll, inklusive bekreftelse:

 

 

For hver maskinskrevet side eller del derav

50

 

men ikke mindre enn

215

 

E. Notarialforretninger

Utstedelse av attester og bekreftelse av underskrifter

215


F. Utstedelse av midlertidig nasjonalitetsbevis for luftfartøy

2.580


G. Bistand i kommersielle saker, pr. time.

645


H. Tilleggsgebyr

Tilleggsgebyr (tariffens § 6):a) For overtidsarbeid og tjenestehandlinger utenfor kontorlokalene i kontortiden: 50 %

 

 

b) For tjenestehandlinger som utføres på dager hvor stasjonen har stengt eller redusert kontortid på grunn av helg eller høytid: 100 % 

Vedlegg A

Visumgebyr (jfr. Europaparlaments- og rådsforordningen (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 2009 (visumforordningen), artikkel 16)

 1. Søkere skal betale et visumgebyr på EUR 60.
 2. Barn mellom seks og tolv år skal betale et visumgebyr på EUR 35.
 3. Visumgebyret skal revideres jevnlig for å gjenspeile administrasjonskostnadene.
 4. Visumgebyret skal frafalles for søkere som tilhører en av de følgende kategorier:

a) barn under seks år

b)  skoleelever, studenter, høyeregradsstudenter og ledsagende lærere som er på besøk i studie- eller utdanningsøyemed

c)  forskere fra tredjeland som reiser for å drive vitenskapelig forskning som definert i europaparlaments- og rådsrekommandasjon nr. 2005/761/EF av 28. september 2005 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005H0761:EN:NOT) om lettelse av medlemsstatenes utstedelse av standard visa for korttidsopphold til forskere fra tredjeland som reiser innenfor Fellesskapet for å drive vitenskapelig forskning,

d) representanter for ideelle organisasjoner som er 25 år eller yngre og deltar på seminarer, konferanser eller sports-, kultur- eller utdanningsarrangementer organisert av ideelle organisasjoner.

 1. Visumgebyr kan frafalles for:

a)  barn mellom seks og tolv år,

b)  innehavere av diplomatpass eller tjenestepass,

c)  unge som er 25 år eller yngre og deltar på seminarer, konferanser eller sports-, kultur - eller utdanningsarrangementer organisert av ideelle organisasjoner.

Medlemsstatene skal ta sikte på å harmonisere anvendelsen av disse unntakene innenfor rammen av det lokale Schengen-samarbeidet.

 1. I enkelttilfeller kan visumgebyret frafalles eller reduseres når dette tjener til å fremme kulturelle, idrettslige, utenrikspolitiske, utviklingspolitiske eller andre vesentlige offentlige interesser, eller av humanitære grunner.
 2. Visumgebyret skal innkreves i euro, i tredjelands lokale valuta eller i den valuta som normalt anvendes i det tredjeland der søknaden innleveres, og skal ikke refunderes annet enn i tilfellene omhandlet i artikkel 18 nr.2 og artikkel 19 nr. 3.  (http://www.lovdata.no/for/grafikk/32009r0810u.pdf)

Når visumgebyret innkreves i en annen valuta enn euro, skal beløpet som innkreves i vedkommende valuta fastsettes og jevnlig vurderes opp mot referansevekslingskursen for euro som fastsatt av Den europeiske sentralbanken.  Beløpet som kreves, kan rundes av oppover, og innenfor rammen av det lokale Schengen-samarbeidet skal konsulatene sikre at de innkrever like store gebyrer.

 1. Søkeren skal gis en kvittering for visumgebyret som er betalt.

(Norge har inngått avtale om lettelser i utstedelsen av visa med flere land.  Avtalene inneholder bestemmelser om gebyr og eventuelt gebyrfritak.  På hjemmesiden til Utlendingsdirektoratet og Lovdata finnes oversikt over slike avtaler mellom Norge og tredjeland, se  http://www.udiregelverk.no/ og http://www.lovdata.no/traktater/index.html )

Vedlegg B

Visumgebyr for visum utstedt etter nasjonalt regelverk (D-visum for innreise)
(jfr. Utlendingsforskriften (ulf.) § 17-12)

 1. Ved utstedelse av innreisevisum type D for tillatelse gitt av Utlendingsdirektoratet (UDI) eller dersom søker har gyldig tillatelse/eller sak til behandling iht. ulf. § 3-13, 1, 2, 3, 5 eller 6 ledd, skal det ikke kreves gebyr.
 2. Innreisevisum type D til utlending knyttet til diplomatisk stasjon i Norge i henhold til ulf. §1-8, 2 ledd.  Det skal ikke kreves gebyr for visum gitt i medhold av ulf. § 1-8.
 3. For innreisevisum type D utstedt til følgende kategorier av søknader som behandles av utenriksstasjon etter retningslinjer fra UDI skal det betales et gebyr tilsvarende Schengenvisumgebyret (60,00 euro):
 • Ektefelle/barn av norsk, nordisk borger, eller utlending med permanent oppholdstillatelse
 • Enkelte forskere, studenter og praktikanter
 • Ektefelle/barn av utlending med tillatelse som faglært/spesialist

II

Endringen trer i kraft 1. februar 2013.

Kommentarer og utfyllende bestemmelser

Nye kommentarer og utfyllende bestemmelser skal lyde:

Kommentarer og utfyllende bestemmelser til Gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner

Ad § 1, pkt. 1
Rett til gebyr etter denne tariff har også fremmede diplomatiske eller konsulære stasjoner i den utstrekning disse i forbindelse med varetakelse av norske interesser er gitt bemyndigelser til å utføre gebyrpliktige tjenestehandlinger på vegne av den norske stat og i dennes navn.  Slikt gebyr kan derimot ikke kreves for den bistand som annet nordisk lands utenriksstasjon yter norske borgere innen rammen av det nordiske konsulære samarbeid, da stasjonen i slike tilfelle ikke opptrer i egenskap av representant for norsk statsmyndighet.  Eventuelt gebyr for slik bistand vil måtte oppkreves etter vedkommende lands egen gebyrtariff.

Ad § 1, pkt. 2
Gebyr kan i det enkelte tilfelle reduseres i henhold til bestemmelsene i § 5, men det kan ikke kreves gebyr etter høyere satser enn dem som fremgår av vedlegget til tariffen.

Ad § 2, pkt. 3
Ved fagstasjon føres gebyrene til inntekt i stasjonens hovedregnskap.  Ved valgkonsulat skal gebyrinntekter bokføres i samsvar med god regnskapsskikk og benyttes til å dekke driftsutgifter for stasjonen.  Hvis gebyrinntektene er høyere enn driftsutgiftene, kan Utenriksdepartementet bestemme at overskuddet skal omfordeles til annen utenriksstasjon eller til departementet.

Ad § 2, pkt. 4
Fagstasjonenes regnskap over gebyrinntekter sendes Utenriksdepartementet minst én gang per år.  For valgkonsulatenes vedkommende følges regler om innsendelse fastsatt av overordnet fagstasjon og/eller Utenriksdepartementet.

Ad § 3
Omregning av gebyr til lokal valuta utføres av overordnet fagstasjon, som underretter underordnede stasjoner.

Visumgebyrene fastsettes i euro, og omregnes til lokal valuta.  Fagstasjonen bør koordinere omregningen av visumgebyrene med andre Schengen staters representasjon på tjenestedet.

Ved store kursendringer justeres gebyrsatsene tilsvarende.

Ad § 4
I denne paragraf er nevnt de tilfelle hvor det gjelder et automatisk og generelt gebyrfritak, og hvor gebyr overhodet ikke kan oppkreves.

Ad § 5
Gebyrfritak eller nedsettelse av gebyr etter denne bestemmelse kan være aktuelt særlig ved bistand hvor vedkommende på grunn av uforskyldte og/ eller uforutsette hendelser i utlandet må anses å ha et rimelig krav på omkostningsfri bistand fra den norske stat, og når det ved lån eller pengeoverføringer gjennom utenriksstasjon er tale om så små beløp at det vil være urimelig å oppkreve gebyr etter gjeldende sats.

Ad § 6
Tilleggsgebyr for tjenestehandlinger som utføres utenfor kontortid kan beregnes uansett om handlingen er utført i eller utenfor kontorlokalene.

Som kontortid på ukedager med vanlig åpningstid regnes den tid som er fastsatt for vedkommende utenriksstasjon.  Ved beregning av antall anvendte timer skal påbegynt time regnes som halv time og tid utover 30 minutter regnes som hel time.

Ventetid ut over én time før tjenesten kan påbegynnes, inkluderes.  Dette gjelder kun ventetid som ikke kan legges tjenestemannen til last.

For tjenestehandlinger som utføres ombord på skip eller fly, kan det beregnes tilleggsgebyr for minst 3 timer.

Tilleggsgebyr etter § 6 kan kreves bare når tjenestehandlingen er begjært utført utenfor kontortid, respektive utenfor kontorlokalene i kontortiden, eller når det skyldes rekvirenten at tjenesten ikke kan utføres i kontorlokalene i kontortiden.

Sammenlagt for hvert døgn kan det for en og samme tjenestehandling ikke kreves tilleggsgebyr utover den maksimumssats som er fastsatt i vedlegget til denne tariff.

Ad § 7
Utgifter som nevnt i §§ 7-8 kan også kreves refundert for ikke gebyrpliktige handlinger.  Ved mange utenriksstasjoner påløper utgifter som ikke er knyttet til gebyrpliktige tjenester, f.eks. transport til/fra flyplass av personer.

Ad § 8
Refusjon av utlegg etter denne bestemmelse kan ikke kreves for utlegg til porto, fotokopier eller andre ubetydelige utgifter i forbindelse med gebyrpliktig tjenestehandling.  Slike utlegg anses å være dekket av det gebyr som er fastsatt for tjenestehandlingen.

Ad § 11
Bestemmelsen innebærer at Utenriksdepartementet kan innføre, oppheve eller justere gebyrer for tjenestehandlinger.  Endringer kan blant annet skje for å harmonisere hvilke tjenestehandlinger som skal være gebyrpliktige og på hvilket nivå blant annet i lys av det til enhver tid gjeldende regelverk i Norge, som følge av internasjonale forpliktelser eller av andre grunner.

Kommentarer og utfyllende bestemmelser til Vedlegg til Gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner

Ad vedleggets pkt. A, nr. 1
Gebyr beregnes ikke for utlevering av reisedokument som ikke er utstedt av stasjonen:

Ad vedleggets pkt. A, nr. 2
I lys av Norges gjennomføring av Schengen-avtalen av 25. mars 2001 må det innkreves visumgebyr slik de til enhver tid fremgår av Europaparlaments- og rådsforordningen (EF) nr. 810/2009 av 13. juli 2009 (visumforordningen), artikkel 18.

Schengen-gebyrene inkluderer kun viseringsforretninger, og omfatter ikke søknader om andre tillatelser etter utlendingsregelverket, jfr. satsene i vedlegget. 

Ad vedleggets pkt. B, nr. 1
Dokumentkontroll og utarbeidelse av nasjonalitetsbevis foretas av Sjøfartsdirektoratet i det enkelte tilfelle for underskrift og stempling på utenriksstasjon.  Hjemmelen fremgår av lov om sjøfarten av 24.06.1994, § 5, 3. ledd:  "Nasjonalitetsbevis utstedes av den myndighet som har innført skipet i skipsregisteret.  Midlertidig nasjonalitetsbevis kan i særlige tilfelle utstedes av Sjøfartsdirektoratet.  Er skipet i utlandet, kan beviset utstedes av vedkommende norske utenrikstjenestemann som har fått fullmakt av Sjøfartsdirektoratet.  Kongen kan gi regler om at denne kan utstede bevis uten fullmakt hvis det haster." 

Ad vedleggets pkt. B, nr. 2
Gebyr etter den faste sats kan beregnes for utstedelse og forlengelse av midlertidig fartssertifikater, jfr. forskrift 15. juni 1987 nr. 506 om besiktelse for utstedelse av sertifikater til passasjer-, lasteskip og lektere, og om andre besiktelser m.m.  Forskriftens § 27 om utstedelse og varighet av sertifikater omhandler utenriksstasjonenes oppgaver.  http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19870615-0506.html 

For fiskefartøy på 15 meter og derover gjelder tilsvarende bestemmelser, jfr. forskrift 13. juni 2000 nr. 660 § 19-1 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover.  http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20000613-0660.html

Ad vedleggets pkt. B, nr. 3
Utstedelse av midlertidig kompetansesertifikat (Certificate of Receipt of Application CRA) utstedes med hjemmel i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, § 86 om midlertidig tjeneste i sertifikatpliktig stilling, jfr. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20111222-1523.html 

Skjemaet som skal benyttes finnes på sjøfartsdirektoratets hjemmeside
http://www.sjofartsdir.no/en/guides/cra-form-for-use-by-consular-missions-and-the-norwegian-labour-and-welfare-administration/

Ad vedleggets pkt. B nr. 3
Det er vedtatt endring i forskrift 25. november 1988 nr. 940 om kontroll av maritim tjeneste.  Endringen trer i kraft senest 20.08.2013 i forbindelse md ikrafttredelse av ILO-konvensjon nr. 178 om sjøfolks arbeids- og levevilkår.  Etter endringen vil det være rederiet selv som skal kontrollere at arbeidsavtale, kvalifikasjoner og helseerklæring samsvarer med gjeldende forskriftskrav.  Gebyr skal innkreves av utenriksstasjonen så lenge tjenestehandlingen fortsatt foretas.  http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19881125-0940.html

Ad vedleggets pkt. C
Gebyret trekkes fra lånebeløpet/det overførte beløp på samme måte som teleutgifter og andre direkte utlegg.

Ad vedleggets pkt. D, nr. 1
Utenrikstjenestemann er ikke autorisert oversetter.  Utenriksstasjonene skal således ikke utferdige offisielle oversettelser bortsett fra oversettelser av sivilstandsdokumenter, og følgelig kun avkreve gebyr for denne type tjenestehandling.  Andre oversettelser bør påføres "uoffisiell oversettelse".

Ad vedleggets pkt. D, nr. 2
To håndskrevne sider regnes lik én maskinskrevet side. En maskinskrevet side bør som regel ha 30 linjer med 55 bokstaver i linjen, og en håndskrevet side 26 linjer med 35 bokstaver i linjen.

For bekreftelse eller ekstra kopier/gjenparter beregnes ikke gebyr.

Ad vedleggets pkt. F
Utstedelse av midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis brukes når norske operatører/selskap kjøper fly i utlandet.  Utenriksstasjonene gjør denne oppgaven på vegne av Luftfartstilsynet, med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart, § 3-14, jfr. § 3-9,   http://www.lovdata.no/all/hl-19930611-101.html.  Det vil ofte påløpe tilleggsgebyr etter pkt. H i tariffen.

Ad vedleggets pkt. G
Det forutsettes at bistanden har et visst omfang. Fagstasjoner skal ikke ilegge gebyr for bistand som tar mindre enn fem timer. Gebyret gjelder i ”kommersielle saker”, definert som saker der oppdragsgiver har en økonomisk interesse av bistanden. Dette kan, i tillegg til vanlig bedriftsbistand, blant annet gjelde bistand til innhenting av opplysninger fra databaser, banker eller kredittopplysningsbyråer, fremskaffelse av håndbøker, statistisk materiale, markedsundersøkelser, lisensdokumenter, patentdokumenter, brosjyrer, vareprøver, bindende tollopplysninger o.l.  Utenriksstasjonene skal normalt ikke bistå i inkassosaker, overfor advokater, forsikringsselskaper, banker, konsulentfirma og lignende med mindre det er som ledd i konsulær bistand.

Eventuelle utlegg faktureres oppdragsgiver direkte i tillegg, jfr. også §§ 7 og 8.

Alle oppdrag utover minimumsfakturering skal kostnadsberegnes og oversendes oppdragsgiver for godkjenning før arbeidet påbegynnes. I land der Innovasjon Norge er stedlig representert, innebærer ordningen ingen endring i arbeidsfordelingen mellom Innovasjon Norge og stasjonene.

Ad vedleggets pkt. H
For tjenestehandlinger som etter anmodning fra rekvirenten må utføres som overtid eller utenfor kontorlokalene i kontortiden beregnes tillegg på 50 % av ordinært gebyr.  Tilleggsgebyret kan settes til 100 % på dager stasjonen har stengt eller redusert kontortid (helg/høytid).¹   For behandling av førstegangssøknad om oppholdstillatelse eller søknad om fornyelse av slik tillatelse, skal følgende søkere betale et gebyr på NOK 3.000 (alle henvisninger gjelder forskrift nr. 1286 av 15.10.2009 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20091015-1286.html

- faglærte mv., jfr. § 6-1

- sesongarbeidstakere mv., jfr. § 6-3

- ufaglærte russiske arbeidstakere mv., jfr. § 6-4

- russiske grensependlere, jfr. § 6-5

- sjøfolk, jfr. § 6-6

- gruppetillatelse til arbeidsgivere, jfr. § 6-7

- utsendte arbeidstakere, jfr. § 6-13

- selvstendige oppdragstakere, jfr. § 6-14

- gruppetillatelse ti1 oppdragsgivere, jfr. § 6- 15

- selvstendig næringsdrivende, jfr. § 6-18

- praktikanter, jfr. § 6-21

- musikere, artister og kunstnere mv., jfr. § 6-22 første ledd

- arbeidende gjest i landbruket, jf. § 6-22, 2. ledd

- kulturarbeidere, jf. § 6-22, 3. ledd

- medarbeidere i ideelle eller humanitære organisasjoner, jfr. § 6-23, 1. ledd

- medarbeidere i religiøs organisasjon, bl.a. forkynnere, jfr. § 6-23, 2. ledd

- fredskorpsdeltakere, jfr. § 6-24

- ungdom på arbeidsferie, jfr. § 6-27

- utlendinger som skal motta medisinsk behandling mv., jfr. § 6-28

- nyutdannede og forskere mv. som søker arbeid som faglært, jfr. § 6-29

- journalister mv. i utenlandsk medieinstitusjon, jfr. § 6-31, 1. ledd

- utlendinger som skal utføre arbeid i forbindelse med en krisesituasjon, jfr. § 6-31, 2. ledd

- vakt og vedlikeholdsmannskap på skip i opplag, jfr. § 6-31, 3. ledd

- utlendinger på lystseilas som skal overvintre i norsk havn, jfr. § 6-31, 4. ledd

*****

(Gebyrtariffen på spansk, gebyrtariffen på fransk)

Se også Lovdatas nettsider