Historisk arkiv

Ikke brudd på OECDs retningslinjer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Kongsberg Automotive har ikke brutt OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, uttaler flertallet i det norske kontaktpunktet for OECDs retningslinjer, men selskapet rådes til å følge norsk praksis og tradisjon i arbeidskonflikter.

Det norske kontaktpunktet for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper mottok 25. november 2008 en klage fra Fellesforbundet mot Kongsberg Automotive. Kongsbergs datterselskap i Ohio, USA, Kongsberg Driveline System, hadde leid inn alternativ arbeidskraft under en lockout.  Fellesforbundet mente at morselskapet Kongsberg Automotives brøt OECDs retningslinjer ved å godkjenne slik innleie.

Innleie av arbeidskraft under en arbeidskonflikt er i strid med norsk praksis og tradisjon. Kontaktpunktets syn er at det er blitt en del av norske morselskapers samfunnsansvar å bidra til at norske arbeidslivstradisjoner følges i utenlandske datterbedrifter så langt det er praktisk mulig. Kontaktpunktet anbefaler derfor Kongsberg Automotive å vurdere slike hensyn dersom tilsvarende situasjoner skulle oppstå i fremtiden

Kontaktpunktets flertall mener likevel at Kongsberg Automotives opptreden i forbindelse med konflikten ikke kan sies å representere et brudd på OECDs retningslinjer. I vurderingen er også ILO-konvensjonene som bestemmelsene i retningslinjene baserer seg på tatt hensyn til.

Mindretallet i kontaktpunktet, representanten fra LO, mener OECD-retningslinjene ble brutt når alternativ arbeidskraft ble leid inn under lockouten, ved at dette er et brudd på ulovfestet rett og norsk tradisjon og kultur på området. Mindretallet har også tatt hensyn til ILO-konvensjonene i vurderingen.

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper gir anbefalinger fra regjeringene i OECD-landene til flernasjonale selskaper. De inneholder frivillige prinsipper og standarder for ansvarlig forretningsførsel, og gir anvisning om hvordan selskaper bør opptre. Retningslinjene følges opp av nasjonale kontaktpunkter. Det norske kontaktpunktet for retningslinjene består av representanter for Utenriksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, NHO og LO.