Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2007 - Regjeringens nordområdesatsing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Pressemelding

Nr.: 123/06
Dato: 06.10.06

Statsbudsjettet 2007 - Regjeringens nordområdesatsing

Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. Regjeringen øker den samlede bevilgningen til en helhetlig nordområdepolitikk med om lag 274 mill. kroner, hvor 30 mill. kroner er en videreføring av tiltak som ble iverksatt i 2006. Utenriksdepartementets budsjettområde for nordområdetiltak styrkes til hele 251 mill. kroner.

- Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i årene fremover, og vi legger vekt på helhet i politikkutformingen. Satsingen i nord favner derfor både tiltak i de tre nordnorske fylker, Svalbard, i havområdene og i samarbeid med andre land i regionen. Forslagene gjør oss bedre istand til å ivareta og se sammenheng i våre økonomiske, miljømessige og sikkerhetspolitiske interesser i nordområdene, og slik realisere Regjeringens nordområdepolitikk, sier utenriksminister Støre.

Satsingen illustrerer Regjeringens brede tilnærming til mulighetene og utfordringene i nord, der trygging av miljøet, bærekraftig forvaltning av de marine ressursene, kampen mot ulovlig og uregistrert fiske og mulighetene innenfor energikapitlet står sentralt. Samarbeidet med Russland og andre land i nord vil styrkes betydelig. Blant annet styrkes folk-til-folk samarbeidet gjennom tilskudd til Barenssekretariatet, miljø og helse. Det vil bli igangsatt geologisk kartleggingsarbeid i områdene Nordland VII og Troms II som en oppfølging av Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet, som også følges opp gjennom havbunns- og ressurskartlegging. Det skal også samles inn seismikk sørøst for Kong Karls land ved Svalbard. Arbeidet for å avbøte risikoen for skipsulykker og utslipp til det marine miljøet, samt styrket norsk suverenitetshåndhevelse, rednings- og ulykkesberedskap er andre viktige oppgaver Regjeringen fremmer i budsjettforslaget.

Regjeringen vil at Norge skal være fremst når det gjelder nordområdekunnskap og kompetanse. Bevilgningen til Barents 2020 økes derfor fra 10 mill. til 20 mill. kroner. Barents 2020 skal finansiere prosjekter med særlig fokus på ressursutnyttelse, miljøforvaltning og næringsutvikling i nordområdene. Barents 2020 skal også fungere som bindeledd mellom kompetansemiljøer, akademiske institusjoner, næringslivs- og industriinteresser i ulike land som er opptatt av nordområdene.

Høsten 2006 overtar Norge formannskapet i Arktisk råd. Regjeringen vil bruke formannskapet til å fremme våre prioriteringer innenfor ressursforvaltning, miljøvern og klima. Bevilgningen til arktisk samarbeid foreslås derfor økt fra 5 mill. kroner i 2006 til 10 mill. kroner i 2007.

Atomsikkerhetsarbeidet i Nordvest-Russland vil fortsette på samme høye nivå som i år, nemlig 110 mill. kroner.