Historisk arkiv

Regjeringa slettar Liberia si gjeld til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Regjeringa har vedteke å slette 230 millionar kroner av Liberia si gjeld til Noreg. Dette utgjer 90 prosent av gjelda landet har til Noreg.

Regjeringa har i dag vedteke å slette 230 millionar kroner av Liberia si gjeld til Noreg. Dette utgjer 90 prosent av gjelda landet har til Noreg.

- Eg er svært glad for at vi no slettar nesten heile Liberia si gjeld til Noreg. Det er svært viktig å støtte opp om den positive utviklinga vi har sett sidan president Sirleaf-Johnson vann valet for fire år sidan, seier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. 

Saman med anna gjeld som vert sletta får Liberia no ei handterbar gjeld. Gjeldsslettinga skjer i samband med gjeldssletteinitiativet for dei fattigaste, mest forgjelda landa – det såkalla HIPC-initiativet (Heavily Indebted Poor Countries), og er ei oppfølging av ei multilateral avtale i Parisklubben frå april i år.  

- Fattige land som kjem ut av krig og konflikt må få raskare hjelp til å bli kvitt gjeldsbyrda si. Noreg har eit spesielt fokus på desse landa. Landa som ikkje har kvalifisert seg i HIPC, er nesten utelukkande land som nettopp har fått fred. Liberia kan vere eit døme for desse. 

I tråd med den norske gjeldsplanen går slettinga av Liberias gjeld ikkje ut over anna utviklingshjelp til fattige land, men kjem i tillegg. Liberia si attståande gjeld til Noreg vil verte sletta når landet har fullført HIPC-handsaminga si.