Historisk arkiv

Hva er Rådet for den europeiske union?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

EU-landenes utenriks- og fagministere møtes jevnlig i Rådet for den europeiske union. Les mer om hva Rådet gjør, og hvilke møtekonstellasjoner det består av.

EU-landenes utenriks- og fagministere møtes jevnlig i Rådet for den europeiske union. Les mer om hva Rådet gjør og hvilke møtekonstellasjoner det består av.

Rådet for den europeiske union er en av EUs syv institusjoner og kalles ofte Rådet. Rådet er medlemsstatenes organ og er sammensatt av utenriksministre eller fagministre fra EUs medlemsland. Rådet for den europeiske union må ikke forveksles med Det europeiske råd, hvor EUs stats- og regjeringssjefer møtes.

Rådet fatter vedtak om EUs lovgivning

Mens Det europeiske råd definerer overordnede politiske mål for EU, er den lovgivende myndighet delt mellom Rådet for den europeiske union og Europaparlamentet. Rådet fatter, sammen med Europaparlamentet, vedtak om EUs lovgivning. Rådet treffer alene beslutninger om EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Rådet møtes i formelle og uformelle møter. De formelle rådsmøtene finner sted i Brussel og Luxembourg. Uformelle rådsmøter arrangeres i landet som i seks måneder av gangen har formannskapet i Rådet for den europeiske union. Til de uformelle møtene blir ofte ikke-medlemsland invitert, deriblant Norge, i hovedsak innenfor de områdene som kan knyttes til Norges avtaler med EU, som EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet.

Består av ti møtekonstellasjoner

Møtene i Rådet for den europeiske union foregår i ti ulike sammensetninger, avhengig av møtets dagsorden. Dersom det er økonomi- og finanssaker som står på agendaen møtes økonomi- og finansministrene i Rådet for økonomi og finanssaker. Dersom utenrikspolitikk står på dagsordenen møtes utenriksministrene i Rådet for utenrikssaker. Norge deltar i én av de ti formelle rådsmøtekonstellasjonene, Rådet for justis og innenrikssaker, grunnet Norges deltagelse i Schengen-samarbeidet.

Møtene ledes av en representant fra landet som har formannskapet i Rådet. Det er formannskapets oppgave å organisere og lede rådsmøtene, samt å megle mellom medlemslandene for å oppnå enighet.

Dette er de ulike konstellasjonene for Rådet for den europeiske union:

Rådet for allmenne saker (General Affairs Council, GAC)

Rådet for allmenne saker koordinerer det overordnede arbeidet for Rådet for den europeiske union, forbereder og følger opp møtene i Det europeiske råd i samarbeid med rådspresidenten og Europakommisjonens president og arbeider med saker som angår flere rådsformasjoner. Det er oftest utenriksministrene eller europaministrene i EUs medlemsland som møtes i Rådet for allmenne saker, og møtene finner sted omtrent ti ganger i året.

Rådet for utenrikssaker (Foreign Affairs Council, FAC)

EUs utenriksministere møtes i Rådet for utenrikssaker, under ledelse av EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk. FAC har ansvaret for EUs opptreden overfor land utenfor EU, på grunnlag av strategiske retningslinjer utformet av Det europeiske råd. I dette rådet diskuteres alt av EUs eksterne relasjoner: EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP), felles forsvars- og sikkerhetspolitikk, samt handel og utviklingssamarbeid, da med handelsministrene eller utviklingsministrene. FAC har også ansvaret for gjennomføringen av FUSP. Rådet for utenrikssaker møtes med ujevne mellomrom i en forsvarskonfigurasjon, hvor EUs forsvarsministre deltar.

Rådet for økonomi og finanssaker (Economic and Financial Affairs, ECOFIN)

Økonomi- og finansministrene i EU møtes i Rådet for økonomi og finanssaker, som forkortes ECOFIN, for å koordinere den generelle økonomiske politikken mellom medlemslandene. I tillegg deltar også budsjettministre når budsjett står på agendaen. Koordinering av EUs økonomiske politikk, økonomisk overvåking, oppfølging av medlemslandenes budsjettpolitikk og statsfinanser er blant sakene som står på agendaen for ECOFIN. Hvert år forbereder og vedtar dette rådet dessuten EUs budsjett. I tillegg møtes Eurogruppen, som omfatter ministere fra eurosonelandene. Her diskuteres blant annet budsjett og spørsmål knyttet til den felles valutaen.

Rådet for justis- og innenrikssaker (Justice and Home Affairs Council, JHA)

Justis- og innenriksministrene i EUs medlemsland møtes i Rådet for justis- og innenrikssaker, hvor også samfunnssikkerhet diskuteres. Når Schengen-relaterte saker står på agendaen deltar også Norge i denne rådskonstellasjonen.

Rådet for jordbruk og fiskeri (Agriculture and Fisheries Council, AGRIFISH)

Hver måned møtes ministrene for jordbruk og fiskeri samt Europakommisjonens kommissærer med ansvar for jordbruk, fiske, matsikkerhet, veterinærsaker og offentlig helse i Rådet for jordbruk og fiskeri.

Rådet for sysselsetting, sosialpolitikk, helse- og forbrukersaker (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council, EPSCO)

Denne rådskonstellasjonen består av ministre med ansvar for sysselsetting, sosial beskyttelse, forbrukervern, helse og likestilling. Arbeidslivsspørsmål og sosialsaker står høyt på deres dagsorden.

Rådet for konkurranse (Competitiveness Council, COCOM)

Ministre i EUs medlemsland med ansvar for europapolitikk, industri, turisme og forskning møtes i Rådet for konkurranse. Også romfart diskuteres i denne rådskonstellasjonen. Rådet for konkurranse møtes fem til seks ganger i året.

Rådet for samferdsel, telekommunikasjon og energi (Transport, Telecommunications and Energy Council, TTE)

Denne rådsformasjonen ble opprettet i 2002, da de tre områdene transport, telekommunikasjon og energi ble samlet til én rådskonstellasjon. Om det er ministre med ansvar for samferdsel, telekommunikasjon eller energi som møtes avhenger av hvilke tema som står på agendaen for rådsmøtet.

Rådet for miljø (Environment Council, ENVI)

Ministre med ansvar for klima- og miljø i møtes fire ganger i året i Rådet for miljø. Her drøftes EUs posisjoner til internasjonale møter, som for eksempel klimaforhandlingene. I tillegg fattes vedtak myntet på landenes nasjonale politikk.

Rådet for utdanning, ungdom kultur og sport (Education, Youth, Culture and Sport Council, EYC)

EUs ministere med ansvar for utdanning, kultur, ungdom, kommunikasjon og idrett møtes tre til fire ganger i året i EYC.