Historisk arkiv

Støtter etablering av fond for forsvarlig skipsopphugging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Miljøråd Knut Kroepelien, EU-delegasjonen

Miljøkomiteen i Europaparlamentet stemte like før påske for å etablere et fond for forsvarlig opphugging av skip basert på en havneavgift. Saken skal stemmes over i plenum i mai/juni. Miljøråd Knut Kroepelien ved EU-delegasjonen rapporterer.

Parlamentets miljøkomite møttes 26.mars for å stemme over rapportør Carl Schlyters (De Grønne) forslag til endringer i Europakommisjonens lovforslag, som ble lagt frem 23.mars i fjor.

Bakgrunnen for forslaget er at FNs skipsfartsorganisasjon IMO i 2009 vedtok en egen konvensjon om skipsopphugging, Hong Kong-konvensjonen, som skal sikre miljø, helse og sikkerhet ved håndtering av kasserte skip. Norge hadde en nøkkelrolle i utarbeidelsen av samordnede, globale krav under Hong Kong-konvensjonen.

Konvensjonen trer imidlertid først i kraft når et betydelig antall land som representerer en stor andel av verdensflåten og opphuggingsvirksomhetene, ratifiserer. Dette antas å ta mange år.

Dagens håndtering, særlig i India, Bangladesh og Pakistan, men også i Kina, medfører uakseptable helse- og miljøkonsekvenser.

Vil innføre regler tidligere

Kommisjonen la 23. mars 2012 frem forslag til hvordan regelverket skal gjennomføres i EU tidligere, slik at skip som er flagget i medlemslandene sikres en forsvarlig sluttbehandling når de kasseres. 90 prosent av kasserte EU-flaggede skip ender opp i ikke-OECD-land.

Miljøkomiteen i Parlamentet har nå stemt for endringsforslaget, som vil medføre at det etableres et fond for forsvarlig opphugging av europeiske skip. Det foreslås regler for betalingsplikt til fondet for skip som anløper europeiske havner (avgift) og regler for utbetaling til godkjente behandlingsanlegg. Videre foreslås det tilleggskrav for inventarlister og kjemikaliehåndtering. Egne sanksjonsregler er også inntatt. Nedenfor følger lenker til endringene i fulltekst.

Komiteens innstilling vil gå til plenumsbehandling i mai/juni, og dialog med Rådet og Kommisjonen vil ikke starte opp før dette. Enighet kan derfor tidligst nås under litauisk formannskap til høsten.

Liten støtte

Et miljøfond basert på en EU-initiert avgift vil være noe nokså nytt i europeisk miljøpolitikk. På medlemslandssiden er det svært liten støtte til tanken om et fond.

EØS-relevansen av rettsaken må vurderes nærmere fordi den primært gjelder forholdet til tredjeland. Regelverket vil uansett bli viktig for norske skip som anløper europeiske havner.

Mer informasjon:

Les hele forslaget her, samt forslag til endringer her og her.

Les pressemeldingen fra the European Sea Ports Organisation (ESPO) her.