Historisk arkiv

Svar på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Vallersnes (H) om norske skip og piratvirksomhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Spørsmål fra representanten Finn Martin Vallersnes (H): 
”Somaliske pirater er et økende problem for norsk og internasjonal skips­fart. Flere land har marinefartøy til stede for sikring, eskorte og beskytt­else, men uten at det foreligger en internasjonal koordinering. Vil regje­ringen ta initiativ til bedre samordning av landenes innsats i regionen, og også vudere om skipsfartsnasjonen Norge skal delta operativt?”  

I begrunnelsen gjentar og endrer Vallersnes spørsmålet: 

”Har regjeringen vurdert å sende norske marinefartøyer til området, og i tilfelle med hvilket mandat i forhold til respons mot eventuelle angripere? Like vesentlig er spørsmålet om regjeringen vil ta initiativ til en bedre koordinering av de deltakende mariner, og hvilke kanaler en vurderer egnet i så måte.” 

Utenriksminister Jonas Gahr Støres svar:
Farvannene utenfor Somalia er kanskje de farligste farvann for skip å seile i nå, og piratvirksomhet i områdene er et stort problem for skips­farten. Problemet er vedvarende og økende, og i den siste tiden har pirat­virksomheten fått økt oppmerksomhet også i mediene. Jeg deler fullt ut representanten Vallersnes bekymring over situasjonen. 

Regjeringen følger derfor opp både her hjemme og internasjonalt langs flere kanaler, i nær kontakt med Rederiforeningen og andre berørte. 

Norge var medforslagsstiller til sikkerhetsrådsresolusjon 1816, som etter avtale med Somalias lovlige myndigheter gjør det mulig for de inter­nasjonale maritime styrkene i området å gå inn i Somalias territorial­farvann. Norge var også medforslagsstiller for sikkerhetsrådsresolusjon 1838 som oppfordrer medlemslandene til å bidra med ressurser for å avverge kapringer. Norge vil fortsette å samarbeide med Sikkerhetsrådet om resolusjoner som motarbeider piratvirksomheten. Vi vil bruke de kanaler vi har for å fremme mest mulig robuste resolusjonstekster. 

Jeg vil også nevne at Norge er med på å finansiere den forestående FN-ledede konferansen om piratvirksomheten utenfor Somalia som vil finne sted i Nairobi 10.-11. desember. Her vil land både i og utenfor regionen, samt sentrale internasjonale organisasjoner, drøfte en bredere internasjonal innsats for å bekjempe piratvirksomheten. Fra norsk side vil vi bruke denne anledningen til å understreke betydningen av god internasjonal koordinering av innsatsen. 

Regjeringen står bak Natos beslutning om å sende maritime styrker til området. Videre starter EU opp sin maritime operasjon i området 2. desember. I regi av Operation Enduring Free­dom har det i tillegg vært en internasjonal maritim styrke i området i noen tid. Det er god kon­takt og koordinering mellom Natos og EUs operasjoner, og Norge fører en nær dialog med EU om dette. Vi gjør bruk av tilgjengelige kanaler, herunder i Nato og i FN samt bilaterale kontakter, for å bidra til at det forebyggende arbeidet i de aktuelle farvannene utføres så rasjonelt og godt koordi­nert som mulig. 

Regjeringen vurderer fortløpende eventuell militær støtte til pågående eller eventuelle nye maritime operasjoner i regionen i tråd med de anmodninger vi mottar. På grunn av innfasingen av nye marinefartøy har imidlertid slik støtte frem til nå ikke vært mulig, og vil sannsynligvis heller ikke være realiserbart før tidligst andre halvår 2009. Avhengig av operasjonenes fortløpende behov og egne tilgjengelige kapasiteter, vil også deltakelse med maritime patruljefly eller kystvaktfartøy kunne vur­deres på noe sikt. De samme krav til folkerettslig forankring, eksempelvis FN-mandat, selvforsvarsretten eller invitasjon fra en stats legitime myn­digheter, gjelder naturligvis her som i enhver annen internasjonal operasjon.