Historisk arkiv

Opprettelse av sekretariat for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Stortinget, 29. mai 2012

- Vi er spesielt interessert i helsepartnerskapets arbeid når det gjelder alkohol, narkotika og tobakk, ved at vi leder en arbeidsgruppe for dette, en gruppe av eksperter. Russland er nestleder i denne gruppen. Det illustrerer igjen et potensial for samarbeid med Russland, sa utenriksminister Støre bl.a. i Stortinget 29.05.12 under behandlingen av proposisjonen om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet.

Stortinget 29. mai 2012: Opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS) (*).

 

Utenriksminister Jonas Gahr Støres innlegg:

Jeg vil – også for referatet – bare få si at det er viktig det som vi her har oppe til diskusjon. Jeg slutter meg til representanten Høybråtens gjennomgang.

Den nordlige dimensjon er et likeverdig partnerskap mellom EU, Russland, Norge og Island. Helsepartnerskapet er nå ett av fire slike partnerskap, sammen med miljø, transport og logistikk – som vi har diskutert tidligere i dag – og kultur.

Aktiv deltakelse i Den nordlige dimensjon er i tråd med regjeringens ønske om å styrke samarbeidet i regionale fora i nordområdene, slik det er nedfelt i Meld. St. 7 for 2011–2012, Nordområdene Visjon og virkemidler. Norsk støtte til helsepartnerskapet er et eksempel på oppfølging av denne meldingen og også av den stortingsmeldingen vi nettopp har diskutert.

Vi er spesielt interessert i helsepartnerskapets arbeid når det gjelder alkohol, narkotika og tobakk, ved at vi leder en arbeidsgruppe for dette, en gruppe av eksperter. Russland er nestleder i denne gruppen. Det illustrerer igjen et potensial for samarbeid med Russland.

Arbeidet med alkohol, narkotika og tobakk er eksempel på områder hvor det i lys av folk-til-folk-samarbeid i regionen også er av norsk interesse at de andre medlemslandene i Den nordlige dimensjonen styrker sine forebyggende tiltak. Samtidig kan det gis faglig innsikt på dette området fra de andre landene. Dette er en utvidelse av én av samarbeidsordningene i nord, som Norge hilser velkommen.

 ***

(*) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om samtykke til inngåelse av avtale av 25. november 2011 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS) (Innst. 284 S (2011-2012), jf. Prop. 90 S (2011-2012))