Historisk arkiv

Stortingsmelding om samfunnsansvar - internasjonalt arbeid og initiativ

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen har besluttet å utarbeide av en stortingsmelding om Samfunnsansvar – internasjonalt arbeid og initiativ. Arbeidet koordineres av Utenriksdepartementet og planen er å legge meldingen frem for Stortinget tidlig i 2009. Det er opprettet et statssekretærutvalg som skal ha ansvar for prosessen med utarbeiding av meldingen.

Om tema
Samfunnsansvar i næringslivet er ikke et entydig begrep, men kan defineres som måten bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i sitt forhold til interessegrupper på en frivillig basis.  

Samfunnsansvar innebærer mer enn å overholde eksisterende lover og regler. Selskaper utviser samfunnsansvar når de opptrer anstendig og tar ansvar gjennom tiltak for å beskytte menneskerettigheter, tar miljøhensyn og tilrettelegger for gode arbeidstakerforhold knyttet til kjernevirksomheten sin.  

Disse temaene reflekterer også prinsippene i FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap. Meldingen vil blant annet se grundig på disse internasjonale initiativene. Vi vil bygge på initiativenes styrke og foreslå endringer der det trengs for å gi dem ytterligere kraft.

Mange større internasjonale selskaper ser samfunnsansvar som et strategisk ledelsesansvar og har kommet langt når det gjelder utvikling av interne retningslinjer og rapportering. Det skyldes økt bevissthet om næringslivets rolle i et globalisert samfunn, men også økt oppmerksomhet rundt næringslivets opptreden fra frivillige organisasjonersivile samfunn har også vært pådriver. Norske selskaper og frivillige organisasjoner etterlyser like fullt en klarere ansvars- og rollefordeling og en politikk for forventninger til samfunnsansvar. I meldingen vil vi blant annet drøfte rollefordeling mellom myndigheter og bedrifter. Videre vil vi uttrykke forventninger som stilles til moderne bedriftsledere.

Siktemålet med meldingen er å signalisere et økt myndighetsengasjement og en klarere utformet politikk på området, samt å signalisere Regjeringens forventinger til hvordan norske selskaper bør opptre ute. Næringslivets samfunnsansvar har også betydning for fattige land. Ved åpenhet, god forretningsførsel og høy etikk kan norske selskaper gå foran og påvirke standard for utviklingen av  u-landenes eget næringsliv. 

Organisering
Seksjon for næringsfremme og verdiskaping har det koordinerende ansvar for samfunnsansvarsområdet i Utenriksdepartementet. Meldingen skal utarbeides i åpent og tett samarbeid med berørte departementer, med næringslivet, kunnskapsinstitusjoner og de frivillige organisasjoner. KOMpakt, regjeringens konsultasjonsorgan for drøfting av samfunnsansvar, er en naturlig møteplass for synspunkter og innspill. Det vil også være mulighet for organisasjoner å sende sine innspill gjennom denne internettportalen.