Historisk arkiv

Avtaletekster

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Norge har siden etableringen av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) i 1994 bidratt til sosial og økonomisk utjevning i EØS. Støtten til EUs mindre velstående land gjennom ulike finansieringsordninger er siden 1994 på til sammen 3 272,5 millioner euro. 1 788,5 millioner euro utgjør forpliktelsen for perioden 2009-14.

Fra og med EU-utvidelsen i 2004 er EØS-midlene delt i to: en norsk finansieringsordning og en EØS-finansieringsordning hvor også Island og Liechtenstein bidrar. På engelsk omtales ordningene som EEA Grants og Norway Grants. På norsk brukes samlebetegnelsen EØS-midlene. Norges bidrag utgjør til sammen 97 prosent for begge ordningene.

Størrelsen på bidragene og fordelingen per land avgjøres i forhandlinger mellom EU og Island, Liectenstein og Norge. Parallelt føres det forhandlinger om forbedret markedsadgang for sjømat.

Avtalene fra siste forhandlingsrunde: