Høring - Gjennomføring av 1) skipsrederforsikringsdirektivet og 2) forordning om forsikringskrav i luftfartssektoren

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.06.2012

Vår ref.: 201202868 EP TOF/mk

Høring - Gjennomføring i norsk rett av 1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/20/EF om skipsrederes forsikring mot sjørettslige krav og 2) kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2010 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskap og luftfartsoperatører

 

Justisdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten og forslag til endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart. Det foreslås også en ny forskrift og en endringsforskrift. Forslagene går frem av vedlagte høringsnotat.

Høringsnotatets punkt 1 gjelder gjennomføring i norsk rett av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/20/EF av 23. april 2009 om skipsrederes forsikring mot sjørettslige krav. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 32/2010 av 23. april 2010. Direktivet pålegger medlemsstatene å oppstille en obligatorisk forsikringsplikt for eiere av skip for sjørettslige krav som er omfattet av 1996-protokollen til London-konvensjonen 1976 om begrensing av ansvaret for sjørettslige krav. Formålet med direktivet, som inngår i EUs tredje sjøsikkerhetspakke, er primært å oppnå bedre vern for skadelidte gjennom plikten til å tegne forsikring for ansvaret, jf. direktivets fortale premiss (4).

Høringsnotatets punkt 2 gjelder gjennomføring i norsk rett av kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2010 av 6. april 2010 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører. Forordningen ble vedtatt 6. april 2010 og ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 123/2010 av 10. november 2010. Forordningen reviderer forsikringskravene for luftfartsselskap og luftfartsoperatører i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004.

Direktiv 2009/20/EF og kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2010 følger vedlagt i norsk og engelsk versjon.

Justisdepartementet foreslår også en endring av sjøloven § 91 annet ledd bokstav c. Endringsforslaget innebærer at det inntas en henvisning til lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse § 4-1 annet ledd. Ved en inkurie viser den gjeldende bestemmelsen til tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 første ledd, jf. Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. juni 2011 (HR-2011-1179-U).

Vi ber adressatene om å forelegge høringsnotatet for berørte underliggende organer og berørte underliggende organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd. 

Høringsfristen er 25. juni 2012. Vi ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis blir sendt elektronisk til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt som vanlig post til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med hilsen

 

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

                                                             Herman Bruserud
                                                             fung. lovrådgiver

Adresseliste 

Departementene
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Kystverket
Luftfartstilsynet
Sjøfartsdirektoratet
Statistisk sentralbyrå

Advokatforeningen
Assuranceforeningen Skuld
Avinor AS
Barin (Board of Airline Representatives in Norway)
De sjøkyndiges forbund
Den norske Reisebransjeforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Fiskebåtredernes Forbund
Fraktefartøyenes Rederiforening
Gard Services AS, Arendal
Greenpeace Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Intertanko
Landsorganisasjonen i Norge
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening
Miljøstiftelsen Bellona
Møretrygd
Nasjonalt støttegruppenettverk
Nordisk institutt for sjørett
Nordisk Skibsrederforening
Nordland Fylkes Fiskarlag
Norges Fiskarlag
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Flygerforbund
Norsk Flyoperatør Forbund
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske Maritime Leverandører
Næringslivets Hovedorganisasjon
Rederienes Landsforening
Reiselivsbedriftenes landsforening
Sjøassurandørenes Centralforening (CEFOR)
Transportbrukernes Fellesorganisasjon