Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200405135/koh

30.11.2004

NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene

Ved kongelig resolusjon 21. mars 2003 ble det nedsatt et utvalg for å utrede og foreslå bedre harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen (Berntutvalget). Utvalget leverte 11. oktober 2004 sin utredning, NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene.

Utvalgets utredning sendes med dette på høring, jf. vedlagte høringsliste.

Høringsfristen er fredag 1. april 2005.

Spørsmålet om økonomisk sosialhjelp skal være forankret i kommunen eller staten, skal ikke diskuteres i denne høringen. Dette spørsmålet vil det bli tatt stilling til i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2004:13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning – Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver som har vært på høring.

Utvalget for å vurdere behovet for endrede rammebetingelser for å bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjenesten (Samhandlingsutvalget) ventes å avgi sin innstilling i første del av 2005. I den grad tidspunktet for avgivelsen av Samhandlingsutvalgets utredning gjør det mulig for høringsinstansene å vurdere viktige sammenhenger mellom utredningene, vil uttalelser til dette være velkomne.

Ett eksemplar av utredningen følger vedlagt. Flere eksemplarer av utredningen kan bestilles. Offentlige virksomheter (kommunale, fylkeskommunale eller statlige) kan henvende seg til Statens forvaltningstjeneste på www.publikasjoner.dep.no eller
e-post: publikasjonsbestilling@dep.no. Ikke-offentlige virksomheter og privatpersoner kan henvende seg til Akademika, telefon 800 80 960 ( www.akademika.no), eller departementet for bestilling. Les utredningen her.

Med hilsen

Jo Flydal e.f.
konst. ekspedisjonssjef

Karl Olav Hovland
rådgiver

Til toppen