Høring - forslag til forskriftsendringer - IFRS 9 for livforsikringsforetak mv.

Finansdepartementet sender med dette på høring høringsnotatet Endinger i årsregnskapsforskrifter – Forsikringsforetak, pensjonskasser og banker. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.07.2020

Vår ref.: 20/742

Finansdepartementet sender med dette på høring høringsnotatet Endinger i årsregnskapsforskrifter – Forsikringsforetak, pensjonskasser og banker. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet.

Saken har sin bakgrunn i at IASB (International Accounting Standard Boards) den 17. mars 2020 vedtok utsettelse av pliktig anvendelse av IFRS 9 for forsikringsdominerte virksomheter med ytterligere to år, til 1. januar 2023. Det er ventet at EU vil godkjenne slik utsettelse, noe som da vil få virkning for konsernregnskap som utarbeides etter IFRS (regulert gjennom regnskapsloven § 3-9). Finanstilsynet foreslår i høringsnotatet at tilsvarende utsettelse gjøres for selskapsregnskap til forsikringsforetak og pensjonskasser gjennom endring av respektive årsregnskapsforskrifter.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader til høringen innen 9. juli 2020. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på departementets hjemmesider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter, eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                Marianne Irgens
                                                                                avdelingsdirektør

Alle departementene

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Finansforbundet

Eiendom Norge

Finansieringsselskapenes Forening

Finans Norge

Fish Pool ASA

Nasdaq ASA

Nordic Bond Pricing AS

Norexco ASA

Norges Rederiforbund

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norsk Crowdfunding Forening

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk Venturekapitalforening

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norske Finansielle Referanser AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Børs ASA

Pensjonskasseforeningen

Regnskap Norge

Sparebankforeningen

Virke Inkasso

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirfondenes Forening

Økonomiforbundet