Ad. tilllatelse til å etablere forretningsbank mv.

Brev til adv.firmaet Wiersholm as

Det vises til brev fra advokatfirmaet Wiersholm til Finansdepartementet 8. januar 2014 samt til Finansdepartementets vedtak 20. desember 2013 der Komplett Bank AS ble gitt tillatelse til å drive virksomhet som forretningsbank og Komplett AS ble gitt tillatelse til å eie inntil 20 prosent av aksjene i Komplett Bank ASA. Det vises videre til Finanstilsynets tilråding i saken i brev til Finansdepartementet 27. februar 2014 samt til øvrig korrespondanse i sakens anledning.

I brevet 8. januar 2014 ber advokatfirmaet Wiersholm om at deler av vilkåret knyttet til Komplett AS’ tillatelse til å eie inntil 20 prosent av aksjene i Komplett Bank ASA oppheves. Dette gjelder den delen av vilkåret som innebar at Komplett AS konsolideres med ledende ansatte i banken ved vurderingen av om grensen for eierskap er nådd.

Finansdepartementet har kommet til at vedtaket bør presiseres. I medhold av forvaltningsloven § 35 første ledd omgjøres Finansdepartementets vedtak 20. desember 2013 pkt. 2 slik at det lyder:

 «2.
Med hjemmel i forretningsbankloven § 8a tredje ledd og finansieringsvirksomhetsloven §§ 2-2 flg. gis Komplett AS tillatelse til å eie inntil 20 prosent av aksjene i Komplett Bank ASA. Tillatelsen til å eie inntil 20 prosent av aksjene faller bort hvis den ikke er tatt i bruk innen seks måneder fra vedtaksdato.

 «Tillatelsen gis på vilkår av at Komplett AS ikke skal inneha større eierandel i Komplett Bank ASA enn 20 prosent, jf. forretningsbankloven § 8a tredje ledd og finansieringsvirksomhetsloven § 2-5. I vurderingen av om denne grensen er nådd skal også eierandeler som eies direkte eller indirekte av eiere av foretak i Komplett-konsernet, ledende ansatte i Komplett AS, ledende ansatte i banken som er ansatt i Komplett AS eller har annen nær tilknytning til Komplett AS samt ovennevntes nærstående som nevnt i aksjeloven § 1-5, medregnes.»

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

 

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

 

 

Gjenpart:      Finanstilsynet