Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bedre skatte- og avgiftsforvaltning – Innlemming av Statens innkrevingssentral i Skatteetaten

Brev til Statens innkrevingssentral og Skattedirektoratet

 1.               Innledning

Regjeringen har i Sundvolden-erklæringen målsetninger om effektivisering av offentlig sektor og mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Med bakgrunn i dette har regjeringen besluttet en innlemming av Statens innkrevingssentral (SI) i Skatteetaten. SI har gjennom årene bygget opp et solid fagmiljø på flere områder. Tiltaket er ment å bidra til en bedre utnyttelse av SIs fagmiljøer og få en mer helhetlig og effektiv innkreving av offentlige krav. Det er lagt til grunn at innlemmingen skal skje fra 1. januar 2015. Dette er et felles oppdragsbrev til SI og Skatteetaten om gjennomføringen av dette tiltaket.

 2.               Oppdraget til etatene

Regjeringen legger i sin beslutning til grunn at SI fortsetter som en egen enhet og beholder navnet, men at virksomheten innlemmes i Skatteetaten. Endringen skal ikke medføre oppsigelser eller relokalisering. Dette er imidlertid ikke til hinder for at Skatte­direktøren kan omdisponere midler og ressurser til det beste for etaten som helhet.

Skattedirektoratet og SI får med dette i oppdrag å sette i gang et arbeid med å innlemme SI i Skatteetaten. SI og Skatteetaten er i tiden frem til 1. januar 2015 likeverdige parter i arbeidet, men som mottakende etat er det naturlig at Skatteetaten har en koordinerede rolle. Innlemmingen skal gjennomføres fra 1. januar 2015.

Vellykket gjennomføring av oppdraget avhenger av et godt samarbeid mellom virksomhetene. Departementet legger til grunn at virksomhetene organiserer arbeidet slik at ansattes organisasjoner blir involvert på en god måte.

Virksomhetene må i samarbeid utrede hvordan gjennomføringen skal skje. I første omgang må virksomhetene avgjøre hvordan innlemmingen rent praktisk skal foregå, slik at arbeidet kommer i mål til 1. januar 2015. Når dette er gjennomført, må Skatteetaten i samarbeid med SI vurdere hvordan Skatteetaten etter endringen bør organiseres for å utnytte SI kompetanse best mulig i etatens samlede portefølje.

2.1        Praktisk gjennomføring

SI og Skatteetaten må i samarbeid finne ut hvordan innlemmingen skal skje. Innlemmingen vil medføre mange praktiske og organisatoriske forhold som i størst mulig grad må være avklart før 1. januar 2015. Dette inkluderer blant annet personalløpet, styringslinjer og målstruktur, overføring av lisenser og avtaler, budsjetthåndtering og eventuelle behov for regelverksendringer.

Omstillingsavtale
Innlemming av SI i Skatteetaten skal skje innenfor rammen av gjeldende lov og avtaleverk mht. rammebetingelser for omstillingsprosesser i staten. Finans­departementet legger opp til å inngå omstillingsavtale etter mal for omstillingsavtale i staten, jf. heftet «Personalpolitikk ved omstillingsprosesser». Avtalen definerer partsforholdet i omstillingsprosessen.

Personalløpet
Regjeringen har lagt til grunn at innlemmingen av Statens innkrevingssentral skal gjennomføres uten at ansatte må flytte for å beholde jobbene sine. SI skal også etter innlemmelsen være lokalisert i Mo i Rana. Tiltaket må samlet sett kunne gjennomføres iht. «Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser».

Det legges en plan for personalløpet. Ansatte i SI skal fra 1. januar 2015 ha nye arbeidsavtaler og etter denne planen inngå i Skatteetatens administrative systemer.

Vellykket gjennomføring av oppdraget avhenger av nært samarbeid mellom etatene.  Ved uenighet mellom partene, skal saken fremlegges Finansdepartementet.

Organisasjon og virksomhetsstyring
Etter innlemmelse av SI i Skatteetaten vil det ikke lenger vil være en direkte styrings­linje mellom Finansdepartementet og SI. SI vil fra 1. januar 2015 rapportere til SKD. Det er i den forbindelse viktig at det tidlig opprettes klare og tydelige kommunikasjons­kanaler og rutiner. Overføringen vil nødvendigvis utløse et behov for endringer og justeringer i dagens målstruktur. Departementet ber om at dette innarbeides i etatenes tilbakemelding på teksten i Prop. 1 S (2014-2015) i august.

Det må videre fremlegges dokumentasjon fra SI for å etablere et riktig styringsmessig grunnlag i ny organisering. Dette omfatter blant annet en beskrivelse av hvordan virksomhetsstyringen i virksomheten er, dvs. hvilket rammeverk (begreper, metoder, styringsdokumenter, regnskapsprinsipper mv.) som benyttes og hvordan styringsmodellen (styringshierarki, roller, ansvar, myndighet, fullmakter, rapportering mv.) ser ut, samt hva slags årshjul og formelle styringsdokumenter enhetene forholder seg til. Videre skal det foreligge en oversikt over hvilke IT-løsninger som understøtter virksomhetsstyringen, hvordan styringsinformasjon fremkommer, og i hvilket format denne foreligger.

Eiendeler, lisenser etc.
Finansdepartementet ber om at det dokumenteres og lages en oversikt over alle eiendeler i SI (inkl. lisenser og lignende), jf. blant annet krav i økonomireglement pkt. 5.3.7 knyttet til registrering av eiendeler. Videre må SI fremskaffe en detaljert oversikt som viser kostnadsbildet for lønn, varer og tjenester, infrastruktur og prosjekter. Det samme gjelder oversikt over viktige og langsiktige gjeldende avtaler og forpliktelser. Skattedirektoratet og SI må også estimere forventede omstillingskostnader som følge av de beslutninger som nå foreligger.

Budsjett
Finansdepartementet legger til grunn at SIs budsjettkapitler avvikles og at SIs bevilgninger rammeoverføres til Skatteetaten. Finansdepartementet vil håndtere dette i arbeidet med 2015-budsjettet.

Finansdepartementet legger til grunn at mulige samordningsgevinster ved tiltaket vurderes i sammenheng med den samlede gevinstrealiseringsplanen for hele omorganiseringen av skatte- og avgiftsforvaltningen, jf. departementets oppdragsbrev til Skattedirektoratet om overføring av særavgifter og mva. ved innførsel av 28. mars 2014.

Regelverksendringer
Skattedirektoratet og SI må redegjøre for behovet for eventuelle regelverksendringer som følge av innlemmingen. SI bes særskilt om å vurdere mulige konsekvenser for samarbeidsavtaler som er inngått med ulike oppdragsgivere.

Det legges i utgangspunktet opp til at det ikke skal vurderes andre endringer av regelverket enn de som følger av å flytte forvaltningsansvaret.

2.2        Fremtidig organisering, grensesnitt og oppgavefordeling

Etter innlemmingen må Skatteetaten i samarbeid med SI finne ut av hvordan organisering, prosesser og grensesnitt skal være. Skattedirektøren vil etter innlemmingen ha frihet til å omdisponere midler og ressurser til det beste for etaten som helhet, og legge linjene for hvordan etaten best kan utnytte den tilførte kompetansen på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte. Herunder må etaten også vurdere hvordan oppgavefordelingen mellom enhetene skal være, og hvordan etatenes IKT-systemer skal utnyttes best mulig. 

3.               Frister mv.

Departementet ber Skatteetaten og SI sette i gang arbeidet med å innlemme SI i Skatteetaten, slik det er beskrevet i dette oppdragsbrevet. Vi understreker behovet for at det avsettes tilstrekkelige personellmessige ressurser til dette arbeidet. Vi antar det er hensiktsmessig at arbeidet organiseres i en arbeidsgruppe med representanter fra begge virksomheter og med erfaring fra ulike fagmiljøer.

Finansdepartementet legger til grunn at arbeidet i størst mulig grad gjennomføres bilateralt mellom virksomhetene, og at departementets rolle først og fremst er rådgivende. Finansdepartementet legger til grunn at det vil oppstå problemstillinger underveis i arbeidet som ikke forutsettes i dette brevet, herunder forhold som kan være avgjørende for en vellykket overføring. Virksomhetene har ansvar for å vurdere også slike problemstillinger. Det kan være behov for å avklare enkelte problemstillinger løpende med Finansdepartementet i utredningsarbeidet. Departementet ønsker i tillegg å bli holdt orientert om arbeidet.

Arbeidet med innlemmingen må planlegges slik at endringen kan trå i kraft fra 1. januar 2015.

Med hilsen

Svein Gjedrem  e.f.
finansråd

                                                                         Amund Noss
                                                                         ekspedisjonssjef

Kopi:
Skatteetatens Juristforening
Skatteetatens Landsforbund
Skatterevisorenes Forening
NTL Skatt
NTL SI
STAFO SI
Akademikerne

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer