Endring av naturmangfoldloven og viltloven (administrativt beslag og inndragning, oppretting av inkurier)

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2015