Endringer i luftfartslovens håndhevelsesregler - tilsyn og klageordning for passasjerrettigheter - tilsyn med visse typer luftfartsavgifter

Resultat: Ot.prp. nr. 9 (2006-2007) om lov om endringer i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) Nye regler om håndhevelse av passasjerrettigheter og om beregning og tilsyn med luftfartsavgifter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: