Etablering av felles nordisk rapporteringsstandard for kapitaldekning

I nordisk finansministermøte 28. oktober 2014 ble muligheten for å etablere en felles nordisk forenklet rapporteringsstandard for kapitaldekning tatt opp. En slik forenklet rapporteringsstandard vil eventuelt gjøre det mulig å sammenligne kapitaldekningen i de nordiske bankene uavhengig av nasjonalt regelverk, jf. omtalen i avsnitt 3.5 i Nasjonalbudsjettet 2015.

Finansdepartementet ber om at Finanstilsynet følger opp problemstillingen overfor de andre nordiske tilsynsmyndighetene. Det bes om at Finanstilsynet holder Finansdepartementet underrettet om prosessen.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør