Evaluering av behovet for eventuell sertifiseringsordning for guider eller lignende på Svalbard og forslag til endringer i forskrift om turisme og annen reisevirksomhet på Svalbard (turistforskriften) – høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2014

Vår ref.: 11/8226

Evaluering av behovet for eventuell sertifiseringsordning for guider eller lignende på Svalbard og forslag til endringer i forskrift om turisme og annen reisevirksomhet på Svalbard (turistforskriften) – høring

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette vedlagte høringsnotat på alminnelig høring. Høringsnotatet er todelt. Del 1 omhandler evaluering av behovet for å stille lovpålagte krav til sertifiseringsordning for guider eller lignende ordninger.

Del 2 omhandler departementets forslag til endringer i forskrift 18. oktober 1991 nr. 671 om turisme og annen reisevirksomhet på Svalbard (turistforskriften). For nærmere beskrivelse av innholdet vises det til høringsnotatet.

Departementet ber om at adressatene på høringslisten videresender høringen til eventuelle andre høringsinstanser som ikke står på listen. Organisasjoner mv. bes videresende høringen til sine medlemmer. 

Departementet tar sikte på at endringene kan tre i kraft 1. januar 2015. Av den grunn er fristen for innspill satt til 1. desember 2014.

Med vennlig hilsen
Hanne Margrethe Ingebrigtsen
fung. ekspedisjonssjef

Angela L.-E. Askjer
rådgiver

 • Departementene

 

 • Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
 • Innovasjon Norge
 • Kings Bay AS
 • Kystverket
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Miljødirektoratet
 • Norges forskningsråd
 • Norsk Polarinstitutt
 • Riksantikvaren
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Sysselmannen på Svalbard

 

 • AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators), inkl. meldemsbedrifter
 • Arktisk naturguide-studiet
 • Den norske turistforening
 • Forskningsparken
 • Jason Roberts Production
 • Longyearbyen Arbeiderforening
 • Longyearbyen feltbiologiske forening
 • Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening
 • Lufttransport
 • Norwegian
 • Polish Polar Station Hornsund
 • SAS
 • Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
 • Svalbard hytteforening
 • Svalbard kirke
 • Svalbard Museum
 • Svalbard Næringsforening
 • Svalbard Science Forum
 • To-takteren
 • Trust Arktikugol
 • UNIS (Universitetssenteret på Svalbard)
 • Visit Svalbard, inkl. medlemsbedrifter
Til toppen