Fjaler Sparebank og Sparebanken Sogn og Fjordane gis tillatelse til sammenslåing

Finansdepartementet har 15. juni 2010, med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven, gitt tillatelse til at Fjaler Sparebank og Sparebanken Sogn og Fjordane slår seg sammen, med Sparebanken Sogn og Fjordane som overtakende bank, på nærmere angitte vilkår.

Advokatfirmaet Selmer DA
v/advokat Knut S. Endre
Postboks 1324 Vika
0112 OSLO

Sendes også pr. telefaks: 23 11 65 01 


 
Deres ref                                      Vår ref                                   Dato
                                                   10/1962 MAI/MW                    15.06.2010


Vedtak om tillatelse til sammenslåing av Fjaler Sparebank og Sparebanken Sogn og Fjordane


Det vises til søknad 17. mars 2010 til Finanstilsynet, hvor det på vegne av Fjaler Sparebank og Sparebanken Sogn og Fjordane søkes om tillatelse til å slå seg sammen med Sparebanken Sogn og Fjordane som overtakende bank. Det er videre søkt om tillatelse til å opprette Sparebankstiftinga Fjaler og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, som skal eie egenkapitalbevis i Sparebanken Sogn og Fjordane. Det vises videre til Finanstilsynets tilrådning i saken 16. april 2010.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2c-2 første ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til å overføre aktiva og passiva fra Fjaler Sparebank til Sparebanken Sogn og Fjordane i samsvar med vedtak truffet i bankenes forstanderskap 12. mars 2010. Tillatelsen omfatter også forhøyelse av eierandelskapitalen i Sparebanken Sogn og Fjordane, jf. beskrivelse i Hovedavtalens pkt. 6.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2 første ledd, jf. § 2d-6, jf. § 2c-4, gir Finansdepartementet tillatelse til å opprette Sparebankstiftinga Fjaler og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane.

Tillatelsene gis på følgende vilkår:

  1. Fjaler Sparebank og Sparebanken Sogn og Fjordane skal godtgjøre overfor Finanstilsynet at tiltakene til beskyttelse av bankenes innskytere (kundeinformasjon) angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-3 femte ledd er gjennomført.
  2. Sparebanken Sogn og Fjordane skal videreføre sparebankvirksomhet med lokal forankring i Fjaler kommune.
  3. Det skal til enhver tid fremgå av vedtektene til Sparebankstiftinga Fjaler og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane at stiftelsene skal ha som formål å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Sogn og Fjordane, og at Sparebankstiftinga Fjaler og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane ved sine disposisjoner i rimelig utstrekning skal ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i hhv. tidligere Fjaler Sparebank og Sparebanken Sogn og Fjordane.

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane vil være underlagt tilsyn av Finanstilsynet, jf. finansieringsvirksomhetsloven 2d-6 annet ledd, jf. 2d-1 annet ledd. Finansdepartementet har vurdert og kommet til at Sparebankstiftinga Fjaler bør være underlagt finansieringsvirksomhetslovens regler om sparebankstiftelser selv om stiftelsens eierandel i Sparebanken Sogn og Fjordane er under 10 prosent, og at Sparebankstiftinga Fjaler, uansett eierandel, underlegges tilsyn av Finanstilsynet.

Finanstilsynet gis fullmakt til å godkjenne vedtektsendringer i Sparebanken Sogn og Fjordane i forbindelse med sammenslåing av sparebankene, og kompetanse til å godkjenne Sparebankstiftinga Fjalers og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordanes vedtekter etter finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2 tredje ledd.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                  Mirella E. Wassiluk
                                                                                  underdirektør


Gjenpart: Finanstilsynet (ref. 10/3043)