Forsida

Føresegn om oppheving av føresegn om dyrevernnemnder

Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 13. september 2010 med heimel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 30 fjerde ledd.

Sjå føresegna på lovdata.no

Tilhøyrande lov