Forskrift om betaling av gebyr for veterinær grensekontroll

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 3. mars 2010 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 21, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. <br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 11 (forordning (EF) nr. 882/2004) og vedlegg II kap. II nr. 31j (forordning (EF) nr. 882/2004) og kap. XII nr. 54zzzi (forordning (EF) nr. 882/2004). <br>Endringer: Endret ved forskrifter 17 des 2010 nr. 1852, 19 des 2011 nr. 1417, 18 des 2012 nr. 1327, 19 des 2013 nr. 1639, 22 des 2014 nr. 1900, 28 des 2015 nr. 1845, 22 des 2016 nr. 1876.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov