Forskrift om delvis ikrafttredelse av lov 14. desember 2012 nr. 84 om endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 27. juni 2014 med hjemmel i lov 14. desember 2012 nr. 84 om endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven del IV og kgl. res. 20. juni 2014 om delegasjon av Kongens myndighet til å bestemme ikrafttredelse av endringer i foretakspensjonsloven.

Lov 14. desember 2012 nr. 84 om endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven del III §§ 4-7a og 4-7b trer i kraft 1. september 2014.