Forskrift om endring av SI-forskriften

Fastsatt av Finansdepartementet 13. november 2014 med hjemmel i lov 11.januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven) § 1.

Fastsatt av Finansdepartementet 13. november 2014 med hjemmel i lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevingssentral (SI-loven) § 1.

I forskrift 1. juni 2013 nr. 565 til SI-loven (SI-forskriften) gjøres følgende endringer:

 I

§ 1 første ledd bokstav f skal lyde:

-          el-tilsynsloven,

-          finanstilsynsloven § 10,

-          produktkontrolloven,

-          forurensningsloven,

-          finansieringsvirksomhetsloven § 5-2,

-          statistikkloven,

-          pengespilloven,

-          kringkastingsloven,

-          legemiddelloven,

-          lotteriloven,

-          medieeierskapsloven,

-          personopplysningsloven,

-          apotekloven,

-          svalbardmiljøloven,

-          forsikringsvirksomhetsloven § 16-1 annet ledd,

-          arbeidsmiljøloven,

-          lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon § 8,

-          skipssikkerhetsloven,

-          børsloven,

-          verdipapirhandelloven § 17-1,

-          havressurslova,

-          markedsføringsloven,

-          mineralloven,

-          sivilbeskyttelsesloven,

§ 1 første ledd bokstav g skal lyde:

-          lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer,

-          el-tilsynsloven,

-          lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv.,

-          lov 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring,

-          energiloven,

-          kringkastingsloven,

-          personopplysningsloven,

-          vannressursloven,

-          svalbardmiljøloven,

-          yrkestransportlova § 40a,

-          valgloven,

-          arbeidsmiljøloven,

-          skipssikkerhetsloven,

-          børsloven,

-          verdipapirhandelloven,

-          havressurslova,

-          markedsføringsloven,

-          mineralloven,

-          havenergilova,

-          sivilbeskyttelsesloven,

-          lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater § 26,

§ 1 første ledd bokstav i skal lyde: 

i) følgende krav:

-          krav om refusjon ved fri rettshjelp med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp,

-          refselsesbot med hjemmel i lov 20. mai 1988 nr. 32 om militær disiplinærmyndighet,

-          miljøerstatning med hjemmel i svalbardmiljøloven,

-          refselsesbot med hjemmel i sivilbeskyttelsesloven,

-          refusjonskrav med hjemmel i personopplysningsloven § 44,

-          regresskrav med hjemmel i voldsoffererstatningsloven,

-          krav på tilskudd og regresskrav med hjemmel i pasientskadeloven,

-          gjeldskrav med hjemmel i utdanningsstøtteloven og som er besluttet overført til Statens innkrevingssentral,

-          krav om vinningsavståelse med hjemmel i verdipapirhandelloven § 17-2,

-          tilbakebetalingskrav for utbetalt bostøtte med hjemmel i bustøttelova,

§ 3 skal lyde:

§ 3. Renter ved forsinket betaling
Det skal ikke løpe rente etter lov om Statens innkrevingssentral § 7 første og annet ledd for følgende krav dersom ikke annet er bestemt i avtale med oppdragsgiver:

-          bot ilagt i en offentlig straffesak,

-          inndragning ilagt i en offentlig straffesak,

-          tvangsmulkt med hjemmel i svalbardmiljøloven,

-          tvangsmulkt med hjemmel i skipssikkerhetsloven,

-          tvangsmulkt ilagt av Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i produktkontrolloven,

-          tvangsmulkt med hjemmel i arbeidsmiljøloven,

-          byggesaksgebyr med hjemmel i arbeidsmiljøloven,

-          overtredelsesgebyr med hjemmel i arbeidsmiljøloven,

-          forsinkelsesgebyr med hjemmel i regnskapsloven,

-          tilbakebetalingskrav for utbetalt bostøtte med hjemmel i bustøttelova,

-          tvangsmulkt med hjemmel i sivilbeskyttelsesloven.

II

Endringene trer i kraft straks.

Til toppen