Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 24. juni 2014 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 1-2

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 1-2-2 nytt annet punktum skal lyde:

For erstatnings- og regresskrav ved inntreden gjelder også lovens § 15-2.  

Ny § 2-6-2 nytt fjerde ledd skal lyde:

Tollregionen skal kreve inn sakskostnader, erstatnings- og regresskrav ved inntreden tilkjent staten på toll- og avgiftsområdet ved dom eller i avtale.

II

Forskriften trer i kraft straks, med virkning også for krav oppstått før dette.

 

Til toppen