Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 24. juni 2014 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 1-2

I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 1-2-2 nytt annet punktum skal lyde:

For erstatnings- og regresskrav ved inntreden gjelder også lovens § 15-2.  

Ny § 2-6-2 nytt fjerde ledd skal lyde:

Tollregionen skal kreve inn sakskostnader, erstatnings- og regresskrav ved inntreden tilkjent staten på toll- og avgiftsområdet ved dom eller i avtale.

II

Forskriften trer i kraft straks, med virkning også for krav oppstått før dette.

 

Til toppen