Forskrift om endring av forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike og forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 22. august 2014 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1.

I

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike gjøres følgende endringer:

§ 1-5 skal lyde:

For konsernregnskap og selskapsregnskap utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-9 første til fjerde ledd, gjelder kun følgende bestemmelser i denne forskrift: § 2-1, § 2-3, § 2-5, § 8-10 fjerde ledd, § 8-20, § 8-21, § 8-28, § 8-30, § 9-1 og § 9-4.

§ 8-21 annet ledd skal lyde:

Ansvarlig kapital, jf. forskrift 1. juni 1990 nr. 435 (beregningsforskriften), skal spesifiseres på egenkapital (ren kjernekapital), annen godkjent kjernekapital, ansvarlig lånekapital, annen tilleggskapital, samt på fradrag og tillegg.

Ny § 8-30 skal lyde:

§ 8-30 Nøkkeltall

Det skal opplyses om resultat etter skatt som prosent av forvaltningskapitalen.

 

II

I forskrift 23. august 1999 nr. 957 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak gjøres følgende endringer:

§ 2-5 skal lyde:

For årsregnskap utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-9, gjelder kun følgende bestemmelser i denne forskrift; § 1-1, § 2-2, § 2-4, § 5-9 femte ledd, § 5-13, § 5-16 og § 5-17.

Ny § 5-17 skal lyde:

§ 5-17 Nøkkeltall

Det skal opplyses om resultat etter skatt som prosent av forvaltningskapitalen.

 

III

Forskriftens del I og II trer i kraft 30. september 2014. 

Til toppen