Forskrift om endring av forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak (beregningsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 22. august 2014 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 4, jf. § 1 annet ledd,  lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 2, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-9 a, § 2b-2 og § 3-1, lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 4-5, lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) § 6-3, lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 9-15 og lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (verdipapirfondloven) § 2-8 annet ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) og nr. 31 (direktiv 2006/49/EF).

 

I

I forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak (beregningsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

§ 1 skal lyde:

Del A i denne forskrift gjelder for holdingselskaper i forsikringskonsern, forvaltningsselskaper for verdipapirfond som ikke har tillatelse til å drive aktiv forvaltning, oppgjørssentraler, forsikringsselskaper, pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak, og angir hvordan den ansvarlige kapital i disse institusjonene defineres og beregnes i samsvar med de lovmessige minstekrav og krav om forsvarlig kapitaldekning.

Del B i denne forskrift gjelder for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond som har tillatelse til å drive aktiv forvaltning, og angir hvordan den ansvarlige kapital i disse institusjonene defineres og beregnes i samsvar med de lovmessige minstekrav og krav om forsvarlig kapitaldekning.

 

Forskriften §§ 2 flg. deles inn i del A og del B.

§§ 2 til 11 inngår i del A.

§§ 12 til 21 inngår i del B.

§ 2 annet punktum skal lyde:

Kjernekapitalen består av egenkapital (ren kjernekapital) og annen godkjent kjernekapital.

 

§ 3 første punktum (innledningen) skal lyde:

Ren kjernekapital kan bestå av følgende poster:

 

§ 3 første ledd punkt 4, 8 og 11 oppheves.

Punkt 5-7 blir nye punkt 4-6.

Punkt 9 og 10 blir nye punkt 7 og 8.

Punkt 12-14 blir nye punkt 9-11.

 

Overskriften i § 3a. skal lyde:

Annen godkjent kjernekapital (hybridkapital, herunder fondsobligasjonskapital)

§ 4 første ledd punkt 1 og 4 oppheves.

Punkt 2 og 3 blir nye punkt 1 og 2, og punkt 5-7 blir nye punkt 3-5.

§ 4 første ledd punkt 5 skal lyde:

5. Overskytende beløp av annen godkjent kjernekapital, jf § 9 første ledd bokstav d.

§ 7 første ledd bokstav n første punktum skal lyde:

Femti prosent av bokførte verdier av ansvarlig kapital som ikke trekkes fra i henhold til første ledd bokstav m første punktum og annet ledd bokstav b første punktum, for den delen av summen av slik ansvarlig kapital som overstiger ti prosent av finansinstitusjonens egen ansvarlige kapital .

§ 7 første ledd bokstav q oppheves.

§ 7 første ledd bokstav r til t blir nye bokstaver q til s.

§ 7 annet ledd bokstav c første ledd skal lyde:

Femti prosent av bokførte verdier av ansvarlig kapital som ikke trekkes fra i henhold til første ledd bokstav m første punktum og annet ledd bokstav b første punktum, for den delen av summen av slik ansvarlig kapital som overstiger ti prosent av finansinstitusjonens egen ansvarlige kapital .

§ 7 annet ledd bokstav f oppheves.

§ 9 første ledd skal lyde:

Følgende begrensninger skal gjelde:

 1. Summen av de poster som inngår i tilleggskapitalen kan ikke utgjøre mer enn 100 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i bokstav e.
 2. Ansvarlig lånekapital med fastsatt løpetid kan ikke tilsvare et høyere beløp enn tilsvarende 50 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i  bokstav e.
 3. For gjensidige forsikringsselskaper som har avgrenset bransjekonsesjon og arbeider i et avgrenset geografisk område, gjelder de begrensninger på den ansvarlige lånekapitals andel av garantifondet som er gitt i konsesjonsvilkårene.
 4. Summen av annen godkjent kjernekapital i henhold til § 3a første ledd bokstav a, b og c kan ikke utgjøre mer enn 50 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i bokstav e. Summen av annen godkjent kjernekapital i henhold til § 3a første ledd bokstav a og b kan ikke utgjøre mer enn 35 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i bokstav e. Annen godkjent kjernekapital i henhold til § 3a første ledd bokstav a kan ikke utgjøre mer enn 15 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i bokstav e.
 5. Fradrag av postene nevnt i § 7 første ledd bokstav a til l, q og r og tillegg av postene nevnt i § 8 bokstav a til c.

§ 11 skal lyde:

Fondsobligasjonskapital opptatt før 31. desember 2010 som teller med som kjernekapital per 31. desember 2010, men som ikke oppfyller vilkårene i § 3a, skal kunne medregnes som annen godkjent kjernekapital etter § 3a frem til 1. januar 2041, men slik at beløpet som medregnes fra 1. januar 2021 begrenses til maksimalt 20 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i § 9 bokstav e, og slik at beløpet som medregnes fra 1. januar 2031 begrenses til maksimalt 10 prosent av kjernekapitalen etter fradrag og tillegg som spesifisert i § 9 bokstav e.

Del B skal lyde:

Del B

§ 12. Definisjoner

 

Med selskap i finansiell sektor menes:

Banker, finansieringsforetak, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, forsikringsselskap, holdingselskap i finanskonsern, betalingsforetak, e-pengeforetak og låneformidlingsforetak samt foretak som yter tilknyttede tjenester jf. kapitalkravsforskriften § 1-2 bokstav n).

Med vesentlig investering menes:

 1. en eierandel over 10 prosent,
 2. en kapitalinteresse eller felles ledelse med selskapet som det er investert i, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2a-2 h) og i).

Definisjonene av kort og lang posisjon i kapitalkravsforskriften § 1-2 bokstav aa) og dd) gjelder tilsvarende.

§ 13. Ansvarlig kapital

Den ansvarlige kapitalen består av kjernekapital (§§ 14 og 15) og tilleggskapital (§ 16). Kjernekapitalen består av egenkapital (ren kjernekapital) og annen godkjent kjernekapital. Ved beregningen av ansvarlig kapital gjelder fradrag og tillegg i henhold til §§ 17, 18 og 19.

§ 14. Egenkapital (ren kjernekapital)

Ren kjernekapital kan bestå av følgende poster:

 1. Innbetalt ordinær aksjekapital.
 2. Innbetalt ordinær egenkapitalbeviskapital i institusjon som ikke har medlemsinnskudd.
 3. Medlemsinnskudd etter godkjennelse av Finanstilsynet.
 4. Innbetalt aksjekapital og egenkapitalbeviskapital med preferanse til utbytte forutsatt at utbyttet ikke overstiger 125 prosent av utbyttet på ordinær aksje- og egenkapitalbeviskapital. Samlet utbytte må ikke overstige 105 prosent av hva utbyttet ville ha vært uten preferanse til utbytte.
 5. Innbetalt konsernbidrag i datter- og søsterselskap som er fratrukket ansvarlig kapital i avgivende selskap.
 6. Overkursfond.
 7. Utjevningsfond.
 8. Kompensasjonsfond.
 9. Sparebankens fond, herunder grunnfond.
 10. Gavefond.
 11. Fond for urealiserte gevinster.
 12. Fond for vurderingsforskjeller.
 13. Akkumulerte andre inntekter og kostnader som ikke inngår i andre poster.
 14. Annen opptjent egenkapital.
 15. Akkumulert overskudd i henhold til revisorbekreftet delårsregnskap eller årsregnskap som er vedtatt av styret. Beløpet skal reduseres med påregnelig skatt og utbytte, og tapsgjennomgang skal være foretatt i samsvar med forskrifter for regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner.

Den utstedte kapitalen må ikke være finansiert direkte eller indirekte av institusjonen.

Finansdepartementet kan i særlige tilfeller og for en tidsbegrenset periode samtykke i at annen kapital kan regnes som ren kjernekapital.

§ 15. Annen godkjent kjernekapital (hybridkapital, herunder fondsobligasjonskapital)

Annen godkjent kjernekapital kan bestå av instrumenter som oppfyller vilkårene i nr. 1 - 4 nedenfor og eventuelt overkursfond for slike instrumenter. Finansdepartementet kan fastsette nærmere regler om annen godkjent kjernekapital.

 1. Generelle vilkår
  1. Kapitalen må være fullt innbetalt, være usikret, og stå tilbake for institusjonens ansvarlige lånekapital.
  2. Kapitalen må ikke være eid av selskap der institusjonen har en kapitalinteresse, eller være finansiert direkte eller indirekte av institusjonen.
  3. Finanstilsynet må ha gitt samtykke til opptak av kapitalen.
 2. Løpetid og tilbakebetaling
  1. Kreditor kan ikke kreve innfrielse av kapitalen.
  2. Kapitalen må være uten incitament til innfrielse.
  3. Låntaker kan ikke innfri eller kjøpe tilbake hele eller deler av kapitalen uten samtykke fra Finanstilsynet. Låntaker skal ikke kunne tilbakebetale kapitalen før fem år etter utstedelsesdagen unntatt som følge av regelendringer som innebærer at kapitalen ikke lenger kan regnes som annen kjernekapital eller ved vesentlige endringer i den skattemessige behandlingen av instrumentene.
 3. Fleksibilitet med hensyn til å utbetale rente
  1. Låntakeren skal kunne la være å utbetale renter på annen kjernekapital. Renter skal ikke akkumuleres eller erstattes med andre former for betaling. Manglende betaling skal ikke betraktes som mislighold.
  2. Låneavtalen må ikke begrense fleksibiliteten med hensyn til utbetaling av rente, med for eksempel bindinger mellom utbytte og rentebetaling. 
  3. Renten kan ikke endres som følge av endringer i kredittverdigheten til låntaker eller låntakers morselskap.
 4. Evne til å dekke tap
  1. Hvis låntakers rene kjernekapitaldekning faller under 5,125 prosent, skal kapitalen kunne skrives ned eller konverteres til ren kjernekapital. Instrumentene skal nedskrives eller konverteres fullt ut eller med et lavere beløp som øker den rene kjernekapitaldekningen til 5,125 prosent.
  2. Annen kjernekapital kan ikke medregnes med et høyere beløp enn den rene kjernekapitalen som genereres hvis all annen kjernekapital skrives ned eller konverteres fullt ut.
  3. Annen kjernekapital som er skrevet ned, kan skrives opp igjen ved at den tillegges en andel av akkumulert overskudd, jf. § 14 nr. 15. Eventuell rente skal beregnes av nedskrevet beløp.
  4. Samlet oppskrivning og rente skal ikke overstige årsoverskudd etter skatt multiplisert med annen kjernekapitals andel av kjernekapitalen. Andelen skal beregnes som annen kjernekapital som har vært gjenstand for nedskrivning, før nedskrivning, dividert på kjernekapitalen på beregningstidspunktet. Samlet oppskrivning og rente på annen kjernekapital skal sammen med andre disponeringer være innenfor maksimalt disponeringsbeløp etter CRR/CRD IV-forskriften § 6.
  5. Nedskrivning av annen kjernekapital skal skje med endelig virkning dersom dette er avtalt eller nedskrivningen er foretatt etter reglene i banksikringsloven § 3-6.
  6. For annen kjernekapital som skal konverteres, skal det i låneavtalen angis konverteringskurs og grense for konverteringsbeløp.

§ 16. Tilleggskapital

Tilleggskapitalen kan bestå av følgende poster:

             i.  Ansvarlig lånekapital og andre kapitalinstrumenter, og eventuelt overkursfond for slike instrumenter, som tilfredsstiller kravene i nr. 1 til nr. 4 nedenfor.

             ii.  Tallverdien av negative verdier av justert forventet tap etter kapitalkravsforskriften § 15-7 begrenset til 0,6 prosent av beregningsgrunnlaget.

1. Generelle vilkår

 1. Kapitalen må være fullt innbetalt, være usikret, og stå tilbake for institusjonens alminnelige gjeld.
 2. Kapitalen må ikke være eid av selskap der institusjonen har en kapitalinteresse, eller være finansiert direkte eller indirekte av institusjonen.
 3. Finanstilsynet må ha gitt samtykke til opptak av kapitalen.

2. Løpetid, tilbakebetaling og medregning:

 1. Kapitalen må ha en løpetid på minimum fem år. Kreditor kan ikke kreve innfrielse av kapitalen før avtalt forfallsdato.
 2. Kapitalen må være uten incitament til førtidig innfrielse.
 3. Låntaker kan ikke innfri eller kjøpe tilbake hele eller deler av kapitalen før den avtalte forfallsdatoen uten samtykke fra Finanstilsynet. Låntaker skal ikke kunne tilbakebetale kapitalen før fem år etter utstedelsesdagen unntatt som følge av regelendringer som innebærer at kapitalen ikke lenger kan regnes som tilleggskapital eller ved vesentlige endringer i den skattemessige behandlingen av instrumentene. I de siste fem år før forfall av lånet, eller deler av lånet, skal den delen av lånekapitalen som kan medregnes beregnes ved å multiplisere lånebeløpet med antall gjenværende kalenderdager og dividere på antall kalenderdager i femårsperioden.

3. Rentebetaling mv.:

 1. Låneavtalen må ikke gi långiver rett til å fremskynde betalinger av rente eller hovedstol annet enn ved avvikling.
 2. Renten kan ikke endres som følge av endringer i kredittverdigheten til låntaker eller låntakers morselskap.

4. Evne til å dekke tap:

Ansvarlig lånekapital skal kunne nedskrives etter reglene i banksikringsloven § 3-6.

§ 17. Fradragsposter

Følgende poster skal trekkes fra ren kjernekapital:

 1. Akkumulert underskudd.
 2. Utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel for samme skattesubjekt kan reduseres med utsatt skatt hvis det er adgang til motregning. Utsatt skattefordel kan ikke reduseres med utsatt skatt som er tatt hensyn til i bokstav c), d) eller f). Utsatt skatt som reduserer utsatt skattefordel skal fordeles forholdsmessig mellom utsatt skattefordel som skyldes midlertidige forskjeller og annen utsatt skattefordel.
 3. Goodwill, herunder goodwill i ikke-konsoliderte selskaper i finansiell sektor der investeringen er vesentlig, hensyntatt effekten av utsatt skatt.
 4. Andre immaterielle eiendeler redusert med utsatt skatt.
 5. Positive verdier av justert forventet tap etter kapitalkravsforskriften § 15-7.
 6. Overfinansiering av pensjonsforpliktelser redusert med eventuelle midler i premiefond som overstiger tre ganger gjennomsnittet av årets premie og premiene for de to foregående år, hensyntatt effekten av utsatt skatt.
 7. Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av egne rene kjernekapitalinstrumenter inkludert instrumenter som institusjonen har plikt til å kjøpe.
 8. Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av aksjer, egenkapitalbevis og medlemsinnskudd i andre selskaper i finansiell sektor der investeringen er vesentlig.
 9. Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av aksjer, egenkapitalbevis og medlemsinnskudd i andre selskaper i finansiell sektor beregnet etter § 18 annet ledd bokstav d) der investeringen ikke er vesentlig.
 10. Følgende poster forutsatt at de ikke inngår i beregningsgrunnlaget for kapitalkrav:
  1. verdipapiriseringsposisjoner; herunder kreditt eller garanti som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven § 2-37 første ledd nr. 1 bokstav b, jf. kapitalkravsforskriften kapittel 26
  2. motpartsrisiko for transaksjoner som ikke er avsluttet, jf. kapitalkravsforskriften § 37-2;
  3. dekning av underliggende kreditter i en kurv hvor det ikke kan fastsettes risikovekt etter IRB-metode, jf. kapitalkravsforskriften § 15-6
 11. Nettofortjenesten fra kapitaliseringen av fremtidige inntekter fra verdipapiriserte aktiva som benyttes til kredittstøtte.
 12. Gevinst ved overdragelse av låneportefølje til spesialforetak for verdipapirisering som er knyttet til fremtidig inntekt.
 13. Utbytte og konsernbidrag avsatt til utdeling som er klassifisert som egenkapital, jf. IAS 10.
 14. Netto urealisert gevinst på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring hensyntatt effekten av utsatt skatt, jf. IAS 39
 15. Urealisert gevinst som følge av redusert verdi av egen gjeld målt til virkelig verdi, som skyldes en svekkelse av institusjonens kredittverdighet.
 16. Urealisert gevinst som følge av redusert verdi av derivatforpliktelser målt til virkelig verdi, som skyldes en svekkelse av institusjonens kredittverdighet.
 17. Verdijusteringer på alle eiendeler målt til virkelig verdi etter metoden i kapitalkravsforskriften § 31-2.

Følgende poster skal trekkes fra annen kjernekapital:

 1. Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av egne fondsobligasjoner inkludert fondsobligasjoner som institusjonen har plikt til å kjøpe.
 2. Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av fondsobligasjonskapital i andre selskaper i finansiell sektor der investeringen er vesentlig.
 3. Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av fondsobligasjonskapital i andre selskaper i finansiell sektor beregnet etter § 18 annet ledd bokstav d) der investeringen ikke er vesentlig.

Følgende poster skal trekkes fra tilleggskapitalen:

 1. Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av egen ansvarlig lånekapital inkludert egen ansvarlig lånekapital som institusjonen har plikt til å kjøpe.
 2. Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av ansvarlig lånekapital i andre selskaper i finansiell sektor der investeringen er vesentlig.
 3. Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av ansvarlig lånekapital i andre selskaper i finansiell sektor beregnet etter § 18 annet ledd bokstav d) der investeringen ikke er vesentlig.

Dersom fradragene i tilleggskapitalen overstiger institusjonens tilleggskapital skal overskytende beløp trekkes fra annen kjernekapital. Tilsvarende skal overskytende fradrag i annen kjernekapital trekkes fra ren kjernekapital.

§ 18. Særbestemmelser for enkelte fradragsregler

Fradrag for egne kapitalinstrumenter:

 1. Fradraget for egne kapitalinstrumenter etter § 17 første ledd bokstav g), annet ledd bokstav a) og tredje ledd bokstav a) skal beregnes ut fra brutto lange posisjoner, med følgende unntak:
  1. Fradraget kan beregnes ut fra netto lange posisjoner dersom lange og korte posisjoner er i samme underliggende eksponering, de korte posisjonene ikke innebærer motpartsrisiko og både lange og korte posisjoner inngår i enten handelsporteføljen eller bankporteføljen.
  2. Fradrag for investeringer i egne kapitalinstrumenter gjennom indekser skal beregnes ut fra andelen av egne kapitalinstrumenter i indeksene.

Fradrag for investeringer i andre selskaper i finansiell sektor:

 1. Fradragene i § 17 første ledd bokstav h) og i), annet ledd bokstav b) og c) og tredje ledd bokstav b) og c) skal ikke omfatte fulltegningsgarantier ved kapitalutvidelser som gjelder for fem eller færre virkedager. Fradragene kan beregnes på grunnlag av netto lange posisjoner i samme underliggende eksponering dersom løpetiden på de korte posisjonene tilsvarer løpetiden på de lange posisjonene eller dersom de korte posisjonene har en gjenværende løpetid på minst ett år. Både de korte og lange posisjonene må enten inngå i handelsporteføljen eller i bankporteføljen.
 2. Fradrag for investeringer i andre selskap i finansiell sektor gjennom indekser skal beregnes ut fra andelen av kapitalinstrumenter utstedt av andre selskap i finansiell sektor i indeksene.
 3. Det skal ikke gjøres fradrag for investeringer i selskap i finansiell sektor som inngår ved beregningen av kapitalkrav på konsolidert basis.
 4. Fradragene i § 17 første ledd bokstav i), annet ledd bokstav c) og tredje ledd bokstav c) beregnes som investeringer som til sammen overstiger 10 prosent av institusjonens rene kjernekapital justert for tilleggene i § 19 og fradragene i § 17 første ledd med unntak av bokstav h), i) og utsatt skattefordel som skyldes midlertidige forskjeller. Fradraget skal fordeles på ren kjernekapital, kjernekapital og tilleggskapital ut fra andelen av hver type kapitalinstrument av de samlede ikke-vesentlige investeringene i ansvarlig kapital i selskap i finansiell sektor.

Unntak for utsatt skattefordel og vesentlige investeringer i andre selskaper i finansiell sektor:

Foretakene kan velge å se bort fra følgende poster i beregningen av fradrag:

 1. Utsatt skattefordel som skyldes midlertidige forskjeller og vesentlige direkte, indirekte og syntetiske investeringer i andre selskaper i finansiell sektor som hver for seg utgjør 10 prosent eller mindre av ren kjernekapital etter tillegg i § 19 og øvrige fradrag i § 17 første ledd.
 2. Det samlede beløpet kan ikke overstige 17,65 prosent av ren kjernekapital etter fradrag etter § 17 uten unntakene i a) og eventuelle tillegg i medhold av § 19. Unntaksbeløpet skal fordeles mellom postene i a) etter størrelsesforholdet mellom postene.

§ 19. Tillegg

Følgende poster kan legges til ren kjernekapital:

 1. Netto urealisert tap på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring.
 2. Urealisert tap fratrukket ren kjernekapital som følge av økt verdi av egen gjeld målt til virkelig verdi som skyldes en bedring av institusjonens egen kredittverdighet.
 3. Urealisert tap som følge av økt verdi av derivatforpliktelser målt til virkelig verdi, som skyldes en bedring av institusjonens egen kredittverdighet.

§ 20. Overgangsbestemmelser

Følgende overgangsbestemmelser gjelder:

 1. Fradragene i § 17 første ledd bokstav i) skal frem til og med 31. desember 2017 gjøres med følgende andeler:
  1. til 31. desember 2014: 20 prosent
  2. 1. januar 2015 til 31. desember 2015: 40 prosent
  3. 1. januar 2016 til 31. desember 2016: 60 prosent
  4. 1. januar 2017 til 31. desember 2017: 80 prosent
   De direkte investeringene som ikke trekkes fra i ren kjernekapital etter første punktum skal komme til fradrag med halvparten i kjernekapitalen og halvparten i tilleggskapitalen. De indirekte og syntetiske investeringene som ikke trekkes fra i ren kjernekapital etter første punktum skal inngå i beregningsgrunnlaget for kapitalkrav.

 2. Frem til 31. desember 2014 kan fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital tatt opp før forskriftens ikrafttredelse medregnes 100 prosent.  Fra 1. januar 2015 til og med 31. desember 2021 kan fondsobligasjoner og ansvarlige lån tatt opp før 31. desember 2011 medregnes i henholdsvis annen kjernekapital og tilleggskapital med følgende andeler ut fra beholdningen av instrumentene per 31. desember 2012:
  1. 1. januar 2015 til 31. desember 2015: 70 prosent
  2. 1. januar 2016 til 31. desember 2016: 60 prosent
  3. 1. januar 2017 til 31. desember 2017: 50 prosent
  4. 1. januar 2018 til 31. desember 2018: 40 prosent
  5. 1. januar 2019 til 31. desember 2019: 30 prosent
  6. 1. januar 2020 til 31. desember 2020: 20 prosent
  7. 1. januar 2021 til 31. desember 2021: 10 prosent
 3. Overskytende fondsobligasjonskapital kan telle med som tilleggskapital dersom det er ledig andel for medregning av tilleggskapital. Fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital med incitament til innfrielse, som ikke innfris på tidspunktet for renteøkning, kan ikke medregnes i ansvarlig kapital etter dette tidspunktet.

 4. I perioden fram til og med  31. desember 2014 skal følgende poster trekkes fra i den rene kjernekapitalen:
  1. Netto urealisert gevinst på aksjer, andeler og egenkapitalbevis klassifisert som tilgjengelig for salg hensyntatt effekten av utsatt skatt.
  2. Netto urealisert gevinst på utlån, sertifikater og obligasjoner klassifisert som tilgjengelig for salg hensyntatt effekten av utsatt skatt. 
  3. Urealiserte gevinster på investeringseiendommer og varige driftsmidler som inngår i den rene kjernekapitalen.
 5. I perioden frem til og med 31. desember 2014 skal følgende poster legges til tilleggskapitalen:
  1. 36 prosent av netto urealisert gevinst på aksjer, andeler og egenkapitalbevis klassifisert som tilgjengelig for salg.
  2. 36 prosent av netto urealisert gevinst på utlån, sertifikater og obligasjoner klassifisert som tilgjengelig for salg.
  3. 36 prosent av urealiserte gevinster på investeringseiendommer og varige driftsmidler som omfattes av dette ledd bokstav c nr. iii).

§ 21 Utfyllende regler

Finanstilsynet kan gi utfyllende regler til del B i forskriften.

 

II

Forskriften trer i kraft 30. september 2014.

Til toppen