Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 27. november 2014 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 3-6-2 første ledd skal lyde:

Avgiften på bensin og mineralolje beregnes pr. standardliter.

§ 3-7-2 første ledd skal lyde:

Avgiften beregnes pr. standardliter og produktkvalitet.

§ 3-8-2 første ledd skal lyde:

Avgiften beregnes pr. standardliter.

§ 3-9-2 skal lyde:

Avgiften beregnes pr. standardliter.

§ 3-10-3 første ledd skal lyde:

Avgiften beregnes pr. standardliter.

§ 3-11-2 første ledd skal lyde:

Avgiften beregnes pr. standardliter. For blandinger beregnes avgiften av mengden av de enkelte avgiftspliktige oljetypene i blandingen.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2015.

 

Til toppen