Forskrift om endring i forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 20. august 2014 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 10-19.

I

I forskrift 29. juni 2007 nr. 876 til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) gjøres følgende endring:

Ny § 10-40a skal lyde:

§ 10-40a Standard markedsstørrelse

Aksjer skal deles inn i kategorier i henhold til forordning (EF) nr. 1287/2006. Finanstilsynet offentliggjør hvilken aksjekategori den enkelte aksje tilhører minst en gang i året.

Ny § 10-40b skal lyde:

§ 10-40b Publisering av kurser

(1) Verdipapirforetaket skal publisere kursene løpende i børsens alminnelige åpningstid.

Publisering skal skje på en måte som er lett tilgjengelig for andre markedsaktører og på

forretningsmessige vilkår.

(2) Verdipapirforetaket kan trekke sine kurser tilbake dersom det oppstår ekstraordinære

markedsforhold.

Ny § 10-40c skal lyde:

§ 10-40c Utførelse av ordre

(1) Verdipapirforetaket skal utføre ordre til de kurser som er publisert på det tidspunktet ordrene blir mottatt. Ordrene skal utføres på de mest fordelaktige vilkårene for kunden i overensstemmelse med reglene i verdipapirhandelloven § 10-12 og denne forskriftens kapittel VI.

(2) Ordre fra profesjonelle kunder kan likevel utføres til bedre kurser for

verdipapirforetaket dersom disse kursene faller innenfor et publisert intervall som ligger nært

opptil markedsvilkårene, og dersom ordrestørrelsen er større enn ordre som vanligvis avgis av ikke-profesjonelle kunder.

(3) Dersom utførelsen av ordre fra profesjonell kunde gjelder transaksjoner der utførelsen i flere verdipapirer er en del av én transaksjon, eller der ordren avhenger av andre vilkår enn den aktuelle markedspris, kan ordren utføres til andre kurser enn de publiserte uavhengig av vilkårene i annet ledd.

(4) Dersom verdipapirforetaket bare stiller én kurs, eller dersom den største størrelsen det stilles en kurs for er mindre enn standard markedsstørrelse, og foretaket mottar en ordre som er større enn den størrelsen det er stilt kurs for, kan foretaket også utføre den del av ordren som overstiger hva foretakets kursstillelse dekker, forutsatt at denne delen av ordren utføres til den publiserte kursen, med mindre annet følger av annet og tredje ledd ovenfor.

(5) Dersom verdipapirforetaket stiller kurser i flere handelsstørrelser, og mottar en ordre av et omfang som ligger mellom disse kursene, og foretaket velger å utføre ordren, skal foretaket utføre ordren til en av de publiserte kursene i samsvar med reglene om behandling av kundeordre i verdipapirhandellovens 10-13 og denne forskriftens kapittel VII.

Ny § 10-40d skal lyde:

§ 10-40d Tilgang til kurser

(1) Verdipapirforetaket har rett til, på grunnlag av sin forretningsplan og på en objektiv, ikke-diskriminerende måte, å avgjøre hvilke investorer som skal ha tilgang til foretakets kurser, forutsatt at det finnes klare kriterier for tilgangen.

(2) Verdipapirforetaket kan på grunnlag av forretningsmessige vurderinger nekte å etablere eller avbryte forretningsforbindelser med investorer. Slike vurderinger kan blant annet gjelde:

(a) investorens kredittverdighet,

(b) motpartsrisiko,

(c) endelig gjennomføring av transaksjonen.

Ny § 10-40e skal lyde:

§ 10-40e Antall transaksjoner

(1) Verdipapirforetaket har rett til å begrense antallet transaksjoner som foretaket påtar seg å inngå på de publiserte vilkår fra en og samme kunde, på en ikke-diskriminerende måte.

(2) Dersom antallet eller størrelsen på ordrene kundene ønsker å få utført vesentlig

overstiger det normale, kan verdipapirforetaket begrense det samlede antallet transaksjoner fra forskjellige kunder på samme tid, dersom det skjer på en ikke-diskriminerende måte og i samsvar verdipapirhandelloven § 10-13.

II

Endringen trer i kraft straks.

Til toppen