Forskrift om endringer i forskrift om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer

Fastsatt av Finansdepartementet 22. august 2014 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-10 annet ledd og lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) § 9-15. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon og nr. 31 (direktiv 2006/49/EF) om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad.

 

I

I forskrift 22. desember 2006 nr. 1615 om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer gjøres følgende endringer:

I § 2 første ledd skal definisjonen av ansvarlig kapital lyde:

Ansvarlig kapital: Ansvarlig kapital beregnet etter forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak del B. Tilleggskapitalen som kan medregnes kan maksimalt tilsvare en tredjedel av kjernekapitalen.

§ 4 tredje ledd bokstav b skal lyde:

Eksponeringer som er trukket fra i den ansvarlige kapitalen i samsvar med forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak kapital § 17 første ledd bokstav a til n, andre ledd og tredje ledd.

§ 6 første ledd nr. 1 ny bokstav g skal lyde:

Handelsengasjementer med anerkjente oppgjørssentraler og andeler i anerkjente oppgjørssentralers misligholdsfond.

§ 15 oppheves.

 

II

Forskriften trer i kraft 30. september 2014.

Til toppen