Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32 annet ledd, jf. utlendingsforskriften § 7-4 – unntak fra Dublin-prosedyre av ressurs- og kostnadseffektive hensyn

GI-09/2014

Nr.
GI-09/2014
Vår ref.
12/1291 
Dato
30.09.2014

 

GI-09/2014 Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32 annet ledd, jf. utlendingsforskriften § 7-4 – unntak fra Dublin-prosedyre av ressurs- og kostnadseffektive hensyn

1. Innledning
Departementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolking, skjønnsutøvelse og prioritering av saker. 

Instruksen her gjelder anvendelsen av utlendingsloven § 32 annet ledd, jf. utlendingsforskriften § 7-4 annet ledd, og begrepet «særlige grunner». Formålet med instruksen er å gjøre Norge mindre attraktivt for personer som misbruker asylinstituttet, å hindre gjentatte Dublin-returer, samt å legge til rette for at en sak kan tas til realitetsbehandling i Norge der dette samlet sett fremstår som mest ressurs- og kostnadseffektivt. 

2. Bakgrunn
UDI foreslo i brev av 7. februar 2012 å endre praksis med hensyn til å gjøre unntak fra Dublin-prosedyre i enkelte saker som omfattet kriminelle asylsøkere hvor saken med «stor sannsynlighet» ville ende med avslag, og asylsøkeren «enkelt» kunne tvangsreturneres til sitt hjemland. Tidligere ble disse personene uttransportert til det landet i Dublin-samarbeidet hvor vedkommende først hadde søkt asyl («første asylland-regelen»). Som bakgrunn for forslaget viste UDI til at mange av de kriminelle fra det såkalte «åpne rusmiljø» som ble uttransportert til ansvarlig Dublin-land, raskt tok seg tilbake til Norge. Tvangsretur direkte til hjemlandet ville ramme hardere, og gjøre Norge til et mindre attraktivt land for kriminelle asylsøkere. Departementet instruerte 5. juni 2012 UDI i tråd med anbefalingen, se instruks GI-04/2012. 

3. UDIs forslag
I brev av 24. mars 2014 foreslår UDI endringer i instruks GI-04/2012; instruksens krav om at søkeren må ha blitt pågrepet for kriminelle handlinger anbefales opphevet. UDI begrunner forslaget med at en sak bør kunne tas til realitetsbehandling i Norge alene av den grunn at dette fremstår som det mest ressurs- og kostnadseffektive, basert på en konkret vurdering. Det vil fortsatt være en forutsetning at saken ligger an til avslag og at søkeren enkelt kan returneres til hjemlandet. Instruksen vil dermed også blant annet kunne omfatte personer som har tilknytning til kriminelle miljøer uten at de er pågrepet for en kriminell handling, og andre som tidligere er returnert i medhold av Dublin-forordningen. 

4. Departementets vurdering
Etter departementets vurdering bør en sak kunne tas til realitetsbehandling i Norge alene av den grunn at dette fremstår som mer ressurs- og kostnadseffektivt enn å ta saken inn under Dublin-prosedyre, forutsatt at saken ligger an til avslag og vedkommende enkelt kan returneres til hjemlandet. Det vil i slike tilfeller foreligge en «særlig grunn» etter utlendingsforskriften § 7-4 annet ledd, jf. utlendingsloven § 32 annet ledd. Departementet slutter seg derfor til UDIs forslag om å fjerne kravet i instruks GI-04/2012 punkt 3 a om at asylsøkeren må være pågrepet for kriminelle handlinger. 

5. Instruks
UDI kan realitetsbehandle saker etter Dublin-forordningen i henhold til utlendingsforskriften § 7-4 annet ledd, jf. utlendingsloven § 32 annet ledd, dersom

a)     det er meget stor sannsynlighet for at søknad om beskyttelse ikke vil bli innvilget, og

b)     politiet i den aktuelle saken opplyser at de enkelt kan returnere vedkommende til hjemlandet. 

Det er en forutsetning for å kunne ta en sak til realitetsbehandling etter vilkårene ovenfor at realitetsbehandling i Norge fremstår som det mest ressurs- og kostnadseffektive, og at det er opprettet en tett dialog mellom UDI og politiet i den enkelte sak. For å unngå at saker tas til realitetsbehandling hvor retur senere viser seg umulig, skal det legges avgjørende vekt på politiets vurdering.

Denne instruksen opphever og erstatter instruks GI-04/2012 Instruks om unntak fra dublinprosedyren (utlendingsloven § 32 annet ledd, jf. utlendingsforskriften § 7-4) for kriminelle asylsøkere, der retur til hjemlandet enkelt kan gjennomføres

Instruksen her trer i kraft straks. 

 

Med hilsen
Terje Sjeggestad e.f.
ekspedisjonssjef

Nina E. D. Mørk
avdelingsdirektør

 

Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Utenriksdepartementet
NOAS