GI-17/2010 Instruks om behandling av asylsaker fra Somalia

Nr.

Vår ref

Dato

GI-17/2010

201001843

01.07.2010

 

Det vises til brev av 09.02.2010 fra Utlendingsdirektoratet (UDI), hvor det rapporteres om ulik praksis i UDI og Utlendingsnemnda (UNE) ved behandling av søknader om beskyttelse fra personer fra Mogadishu i Somalia. UDI viser til at det er fattet negative vedtak i UNE der det etter praksis i UDI ville blitt fattet positive vedtak. UDI anbefaler at UDIs praksis videreføres, og viser også til at de fleste land i Europa som mottar somaliske asylsøkere, nå har innført en praksis som innebærer at det gis beskyttelse mot retur til Mogadishu. Det vises også til senere tilleggsskriv fra UDI av 28.04.2010.

Stornemnda i UNE behandlet 26.03.2010 spørsmålet om retur til Mogadishu i Somalia. Bakgrunnen var ulik praksis i utlendingsforvaltningen. Flertallet kom frem til at den generelle sikkerhetssituasjonen i Mogadishu ikke i seg selv danner grunnlag for beskyttelse etter lovens § 28 første ledd bokstav b. Flertallet uttaler også at det ikke er generelt grunnlag i tilgjengelig landinformasjon for å konkludere med at internflukt til andre deler av Sør-Somalia ikke vil være et adekvat alternativ.

Departementet har gjennomgått stornemndas vedtak, og har besluttet at en asylsak hvor søkeren er fra Mogadishu i Somalia skal behandles av UNEs stornemnd. Bakgrunnen for ønsket om ny stornemndbehandling er at det foreliggende stornemndvedtaket etter departementets mening reiser enkelte tolkningsspørsmål som det er redegjort nærmere for i brev til UNE av i dag. De tolkningsmessige uklarhetene er av slik betydning at departementet ikke ut fra dette vedtaket finner grunnlag for å instruere UDI om å endre sin praksis i tråd med stornemndas konklusjon når det gjelder returer til Mogadishu.

Inntil en ny stornemndsavgjørelse foreligger, instruerer departementet derfor UDI om at:

1.      Spørsmålet om returer til Mogadishu skal behandles i tråd med den praksis UDI har redegjort for i brev av 09.02.2010.

2.      Spørsmålet om internflukt til andre deler av Sør-Somalia, skal vurderes i samsvar med synspunktene fra flertallet i stornemnda. Departementet presiserer at spørsmålet om internflukt skal vurderes konkret i hver sak og ut fra søkerens individuelle forutsetninger og situasjonen i det området som det er aktuelt å henvise til. Ved denne vurderingen må det tas særlig hensyn til sårbare grupper, blant annet barnefamilier.

Departementet understreker at UDI må vurdere betydningen av eventuelle endringer i situasjonsbildet etter den avsagte stornemndavgjørelsen.


Med hilsen

Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                      Kenneth Baklund
                                                      fagdirektør

Kopi:
Utlendingsnemnda
Utenriksdepartementet
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet
Norsk organisasjon for asylsøkere