Handlingsplan for kollektivtransport

Handlingsplanen for kollektivtransport er utarbeidd av Samferdselsdepartementet. Planen gjev eit bilete av korleis regjeringa vil arbeide for å styrkje miljøvennlege og arealeffektive transportløysingar.

Planen legg til grunn ein del prinsipp og verkemiddel slått fast i Sundvolden-erklæringa. Handlingsplanen skal óg bidra til å gjennomføre mange mål som Stortinget uttrykte om kollektivtransport og myke trafikantar ved behandlinga av Nasjonal transportplan 2014-2023. Planen legg særleg vekt på å gje ei oversikt over tiltak som staten skal setje i verk.

Les handlingsplanen (pdf)