Historisk arkiv

Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med ny handlingsplan for kollektivtransport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig. I denne handlingsplanen for kollektivtransport vil framkommelighet, miljø og teknologi få en sentral rolle på veien mot morgendagens løsninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet la fram en ny handlingsplan for kollektivtransport i dag. Handlingsplanen følger opp og konkretiserer satsingen på kollektivtransport i Nasjonal transportplan 2018–2029. Planen omfatter kollektivtransport med buss, tog, T-bane, trikk, bybane og passasjerbåt, og handler først og fremst om hva staten skal bidra med.

Mens fylkeskommunene har ansvar for den lokale kollektivtransporten, har staten hånd om jernbanen. Det er også betydelige statlige midler til kollektivtransport gjennom avtaler med de ni største byområdene.

Med handlingsplanen ønsker regjeringen å skape bedre mobilitet for innbyggerne samtidig som man bidrar til redusert kø og forurensing. Det innebærer at man i største byområdene har som mål å ta veksten i persontrafikk med kollektivtransport, sykkel og gange (nullvekstmålet).

I tillegg til de synlige tilbudsforbedringene som vil komme, omfatter handlingsplanen også andre tema som ligger til grunn for et godt kollektivtilbud, som bedre kompetanse, statistikk og beregningsmetoder, samt beredskap.

Framtiden: ny teknologi

- Vi skal sikre både god mobilitet for innbyggere og næringsliv, samtidig som vi skal redusere de negative sidene av transport. Sektoren står for om lag en tredjedel av CO2-utslipp i Norge. Regjeringen har som ambisjon å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Det innebærer både renere biler og endring av reisevaner. Ett av målene er å få flere til å bruke kollektivtransport på sine hverdagsreiser. Lykkes vi, vil det bidra til bedre byluft og færre køer i de største byene. Men for å lykkes må vi gi folk flest gode reisealternativer. Vi må ikke tro at folk flest vil slutte å reise, sier Solvik-Olsen.

Velfungerende og pålitelig kollektivtransport i byområdene som fremstår attraktivt for de reisende hver dag, hele året, er viktig for at folk skal velge å reise kollektivt. Teknologiske løsninger kan lette muligheten for sammenhengende reiser på tvers av fylkesgrenser og transportselskaper.

Transportetatene skal legge til rette for utprøving av ny teknologi på feltet. Dette vil bidra til at de transportpolitiske målene om framkommelighet, transportsikkerhet, miljø og klimagassreduksjoner kan nås på en mer effektiv måte.

- Verden er i en rivende teknologisk utvikling på samferdselsfeltet og kan se helt annerledes ut om noen få år. Norge har alle muligheter til å bli en foregangsnasjon på feltet. Det skal vi legge til rette for. Vi ser allerede nå at selvkjørende små busser demonstreres flere steder i landet, det kan gi et langt mer finmasket kollektivtilbud enn i dag. Den nasjonale reiseplanleggeren vil bidra til at man enkelt kan finne de beste mulighetene for å komme seg fra A til B, uansett hvor man er og hvor man skal. Dette er to eksempler som viser at vi ser framover, sier samferdselsministeren.

Les hele handlingsplanen her (pdf).