Henvendelse om kontantbetaling

Finansdepartementet viser til NHO Reiselivs brev 27. november 2013, brev 28. mars 2014 fra NHOs reiselivsråd og brev 23. juni 2014 fra NHO Reiseliv og Fellesforbundet, alle med vedlegg.

Organisasjonene viser i brevene til at bedrifter i dag har en plikt til å ta i mot kontanter som betalingsmiddel, og mener at det bør være opp til bedriftene selv om de vil ta i mot kontanter eller ikke. Som bakgrunn for forslaget vises det blant annet til at kontantfrihet vil føre til reduksjon i svart omsetning.

Etter sentralbankloven § 14 er Norges Banks sedler og mynt tvungne betalingsmidler i Norge. Dette innebærer at kjøper kan kreve å gjøre opp med Norges Banks sedler og mynt, og selger kan kreve oppgjør i Norges Banks sedler og mynt. Finansavtaleloven, som hører under Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde, gir nærmere regler om oppgjørsmåte. Forbrukere har alltid rett til å foreta oppgjør med kontanter hos betalingsmottakeren, jf. finansavtaleloven § 38 tredje ledd. Justis- og beredskapsdepartementet har i en tolkningsuttalelse av 8. april 2013 utdypet og nyansert hva prinsippet om forbrukeres rett til å betale med kontanter innebærer. Uttalelsen er tilgjengelig på regjeringens hjemmeside, se http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/agenda/tolkningsuttalelser/avtale--og-obligasjonsrett/tolkningsuttalelser-om-finansavtaleloven/-38---sporsmal-om-tvungne-betalingsmidle.html?regj_oss=1&id=722001.

Finansdepartementet er enig i at bruk av betalingskort i mange sammenhenger er mer kostnadseffektivt enn bruk av kontante betalingsmidler. Det vil også i noen tilfeller kunne føre til blant annet redusert risiko for vinningskriminalitet og svart økonomi. Avansert svindel kan imidlertid også forekomme med elektroniske betalingskort , herunder som følge av identitetstyveri. Videre vil mulighet for å kunne velge bort kontanter som betalingsmiddel kunne skape store utfordringer for personer som ikke har mulighet til å gjøre opp for seg på andre måter. Det kan også oppstå system- og datamessige problemer med kortbetalinger. Finansdepartementet vil i denne forbindelse understreke at kontanter har en viktig funksjon i samfunnet som betalingsmiddel i beredskapssituasjoner. Også av personvernhensyn kan kontanter i en del tilfeller være ønskelig som oppgjørsform. Så lenge kontanter er tvunget betalingsmiddel bør oppgjør kunne skje med kontanter. På denne bakgrunn mener departementet at videre arbeid med saken bør finne sted innenfor rammen av finansavtaleloven § 38 og sentralbankloven § 14. Departementet tar gjerne mot utdypende vurderinger.

Finansdepartementet er oppmerksomme på problematikken knyttet til kontanters rolle i den svarte økonomien og i forbindelse med hvitvasking, og vil arbeide videre med disse problemstillingene utover høsten.

Justis- og beredskapsdepartementet vil for øvrig være rette mottaker av et forslag som innebærer endringer i finansavtaleloven § 38, eller for henvendelser som gjelder hvordan nevnte regelverk konkret bør praktiseres i særlige bransjer.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Mirella Wassiluk
avdelingsdirektør

Kopi: Justis- og beredskapsdepartementet, Fellesforbundet