Høring - Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til en ny forskrift om kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning. Kapitaliseringsrenten brukes for å beregne nåverdien av erstatning for fremtidige tap mv. der erstatningsbeløpet utmåles som et engangsbeløp. Rentens størrelse har betydning for det nominelle engangsbeløpet som utbetales til skadelidte til dekning for fremtidige tap, fremtidige utgifter og som ménerstatning. I dag er det domstolene som fastsetter denne renten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.01.2022

Vår ref.: 21/5504

Høring - Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven  

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til en ny forskrift om fastsettelse av kapitaliseringsrenten til bruk ved utmåling av personskadeerstatning etter skadeserstatningsloven.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 7. januar 2022. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Gunhild Sletmoen
lovrådgiver

Departementene

 

Høyesterett

Lagmannsrettene

Bergen tingrett

Kristiansand tingrett

Nord-Troms tingrett

Oslo tingrett

Stavanger tingrett

Sør-Trøndelag tingrett

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Domstoladministrasjonen

Finanstilsynet

Helseklage

Kontoret for Voldsoffererstatning

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norsk Pasientskadeerstatning

Politidirektoratet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Statens pensjonskasse

Statens sivilrettsforvaltning

Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Trygderetten

 

Fylkeskommunene

Bergen kommune

Kristiansand kommune

Oslo kommune

Stavanger kommune

Trondheim kommune

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeidsmiljøskaddes landsforening

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Befalets fellesorganisasjon

Den norske aktuarforening

Den norske dommerforening

Den norske Legeforening

Den norske Revisorforening

Econa

Fagforbundet

Finansforbundet

Finansklagenemnda

Finans Norge

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gjeldsoffer-Alliansen

Handikappede Barns Foreldreforening

Hovedorganisasjonen Virke

Juridisk rådgivning for kvinner

Juristforbundet

Jusshjelpa i Nord-Norge

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Kongelig Norsk Automobilklub

Kreftregisteret

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Lastebileiernes Forening

MC-rådet

Motorførernes Avholdsforbund

Nasjonalt støttegruppenettverk

Nei til EU

NHO Logistikk og Transport

Norges Automobil-Forbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilutleieforbund

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Handikapforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norges Veteranforbund for internasjonale Operasjoner (NVIO)

Norsk Bonde- og småbrukarlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forsikringsjuridisk Forening

Norsk Motorcykkel Union (NMCU)

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Studentunion

Norsk Sykepleieforbund

Norsk Tjenestemannslag

Norsk Trafikksikkerhetsforbund

NORSKOG

Næringslivets Hovedorganisasjon

Opplysningsrådet for veitrafikken

Pensjonistforbundet

Personskadeforbundet LTN

Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon

Regnskap Norge

Rettspolitisk forening

Samfunnsøkonomene

Spekter

Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole (SINTEF)

Stiftelsen Skagerrak

Syklistenes Landsforening

Trafikkforsikringsforeningen

Trafikkforum

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Transportøkonomisk institutt

Trygg Trafikk

Universitets- og høgskolerådet

Universitets- og høgskoleutdannedes forbund (UNIO)

YS

Yrkesskadeforsikringsforeningen

Yrkestrafikkforbundet

 

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Norges Handelshøyskole (NHH)

Handelshøyskolen BI (Oslo)