Skal sikre riktigere utmåling av personskadeerstatning

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

En ny forskrift sikrer personer som har krav på personskadeerstatning for fremtidig tap en høyere sum enn i dag.

– Kapitaliseringsrenten senkes, som betyr at den skadelidte vil få en erstatning som i større grad samsvarer med prinsippet om full erstatning. Dette vil også gi mer forutsigbarhet for partene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Som hovedregel utmåles personskadeerstatning som en engangssum. Når det skal fastsettes erstatning for fremtidige tap, bruker man en kapitaliseringsrente for å beregne beløpet. I denne beregningen tas det i betraktning hvilken avkastning den skadelidte må kunne forvente å oppnå. Frem til i dag har det vært opp til domstolene å fastsette kapitaliseringsrenten.

I 2014 kom Høyesterett til at renten som hovedregel skal være 4 prosent. Den nye forskriften setter den generelle renten til 2,5 prosent. I tilfeller der erstatningen helt eller delvis skal plasseres som bankinnskudd etter vergemålsloven, for eksempel fordi den skadelidte er under 18 år, fastsettes renten til 1,5 prosent. Det henger sammen med at disse skadelidte ikke har samme muligheter til å investere erstatningssummen.

– For regjeringen har det vært viktig å rette opp i denne skjevheten i systemet, sier Mehl.

Forskriften vil for eksempel ha betydning for alvorlig trafikkskadde og erstatningen de skal leve av når de som følge av skaden ikke lenger er i stand til å være i arbeid. Forskriften trer i kraft 1. oktober 2022 og gjelder for personskadeerstatning som utmåles etter at forskriften har trådt i kraft.