Høring - bruk av internrevisjon i staten

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2014

Vår ref.: 14/3305

Bruk av internrevisjon i staten - høring av rapport fra en arbeidsgruppe     

Finansdepartementet har utredet bruk av internrevisjon i statsforvaltningen, jf. omtale i kap. 9 i Gul bok 2014. Bakgrunnen for utredningsarbeidet er bl.a. at flere statlige virksomheter (forvaltningsorganer) bruker internrevisjon i dag, men det finnes ingen felles, faglige rammer i staten for internrevisjon. Internrevisjon er ikke omtalt i økonomiregelverket. Det finnes heller ingen kriterier for hvilke virksomheter som bør etablere en internrevisjon.

Formålet med utredningen har vært å etablere mer forutsigbare rammer for bruk av internrevisjon i staten ved å videreutvikle økonomiregelverket og tilrettelegge faglige standarder og annen støtte for internrevisjon. Arbeidsgruppen fikk også i oppdrag å vurdere om flere statlige virksomheter bør ta i bruk internrevisjon, og i tilfelle kriterier for hvilke virksomheter som bør vurdere internrevisjon.

Arbeidsgruppen avga sin rapport 6. juni i år. Rapport sendes nå på høring til alle departementene, Riksrevisjonen og Norges Interne Revisorers Forening (NIRF). Det vil være naturlig at departementene innhenter synspunkter fra sine underliggende virksomheter som omfattes av arbeidsgruppens forslag. Høringsbrevet og arbeidsgruppens rapport legges ut på Finansdepartementets hjemmesider. Høringsfristen er satt til 15. oktober 2014.

Finansdepartementet ber høringsinstansene særlig vurdere arbeidsgruppens følgende anbefalinger:

  • Internrevisjon i de virksomhetene som har etablert eller kommer til å etablere internrevisjon, skal tilrettelegges etter konkrete rammer, jf. kap. 5 i rapporten. Dette omfatter forslag til krav knyttet til organisering, kompetanse og rekruttering, faglige standarder, og dialog med overordnet departement og med Riksrevisjonen.
  • Alle virksomheter med utgifter eller inntekter over 300 mill. kroner skal vurdere om de bør bruke internrevisjon. Vurderingen skal gjøres etter fastsatte kriterier, dokumenteres og sendes overordnet departement med kopi til Riksrevisjonen og Direktoratet for økonomistyring, jf. pkt. 6.2.2.
  • Det innføres ikke et krav om at statlige virksomheter over en viss størrelse skal bruke internrevisjon, jf. pkt. 6.2.3.
  • Departementene inkluderes ikke i kravet om å vurdere bruk av internrevisjon, jf. pkt. 6.3.

Høringssvarene kan sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Pål Longva
ekspedisjonssjef

Astri Tverstøl
avdelingsdirektør 

Departementene
Statsministerens kontor
Riksrevisjonen
Norges Interne Revisorers Forening