Høring - Forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner. Høringsfrist: 4. september 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.09.2014

Vår ref.: 11/1732

Høring - Forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner, se vedlagte høringnotat. Forslaget regulerer nærmere bestemmelsen i vegtrafikkloven § 13 tredje ledd, som trådte i kraft 1. januar 2014.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Samferdselsdepartemenetet ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges eventuelle andre underliggende organer.

Høringsuttalelser til forslaget bes sendt Samferdselsdepartementet innen 4. september 2014. Uttalelsene kan sendes departementets postadresse eller elektronisk til postmottak@sd.dep.no.  

Med hilsen                                                                        

Ola Brattegard (e.f.)                                           Bente Mari Nilssen
avdelingsdirektør                                                seniorrådgiver

Høringsbrevet som pdf

 

Høringsliste

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Bergen kommune
Brønnøysundregistrene
Bærum kommune
Datatilsynet
Direktoratet for Arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Drammen kommune
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Fredrikstad kommune
Fylkesmannen (alle fylkene)
Fylkeskommunene (alle fylkene)
Jernbaneverket
Konkurransetilsynet
Kristiansand kommune
Miljødirektoratet
Oslo kommune
Oslo kommune, Rådet for funksjonshemmede
Politidirektoratet
Politidirektoratet/UP
Porsgrunn kommune
Riksrevisjonen
Sametinget, Avjovarge
Sandnes kommune
Sarpsborg kommune
Skien kommune
Statens innkrevingssentral
Stavanger kommune
Toll- og avgiftsdirektoratet
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Utdanningsdirektoratet
Vegdirektoratet

American Car Club of Norway
Arbeidsgiverforeningen Spekter
AS Austevoll Bruselskap
Atlanterhavstunnelen AS
Aust- Agder Vegfinans AS
Bergen Bompengeselskap AS
Bilimportørenes Landsforening
Bomvegselskapet E 39 AS Øysand - Thamshavn
Buddy Electric AS
Bømlo Vegselskap AS
Danske Busvognmænd
Den Norske Advokatforening
E18 Vestfold AS
E6 Oppland AS
Falck Redning AS
Fastlandsfinans AS
Fastlandssambandet Halsnøy AS
Fatlatunnelen AS
Finansnæringens Hovedorganisasjon FNH
Finnfast AS
Finnmark bompengeselskap AS
Fjellinjen As
Folgefonntunnelen AS
Forbrukerombudet
Fosenvegene AS
Fredrikstad-Distriktets Vegfinansiering AS
Frie Bilimportørers Forening
Færdselsstyrelsen
Gardermoen-Moelv AS E6
Gausdalvegen AS Rv 255
Gjesdal Bompengeselskap AS
Hallingporten Vegfinans AS
Hardangerbrua AS
Haugaland Bompengeselskap AS
Haugalandspakken AS
Helgeland Veiutvikling AS
Hidra Bompengeselskap As
Hitra Frøya Fastlandssamband AS, Ny Rv 714 AS
Horten bompengeselskap RV306 AS
Høyanger Gulen Bompengeselskap
Imarfinans AS
Jondalstunnelen AS
Justisministeriet (Sverige)
Justitsministeriet (Danmark)
Kongelig Norsk Automobilklub
Kongsvingervegen AS Rv 2
Kristiansand Bompengeselskap AS
KS – Kommunesektorens interesse – og arbeidsorganisasjon
Kvam bompengeselskap AS
Landsorganisasjonen i Norge
Lastebileiernes Forening
LeasePlan Norge AS
Lister Bompengeselskap AS
Logistikk- og transportindustriens Landsforening
Maskinentreprenørenes Forbund MEF
NAF Norges Automobil-Forbund
Namdal Bomvegselskap AS
NHO Transport
Nord-Jæren Bompengeselskap AS
Nordkapp Bompengeselskap AS
Norges ambulanseforbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges bilutleieforbund
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Caravanbransjeforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Turbileierforbund
Norsk Caravan Club
Norsk Cirkus og Tivolieierforbund
Norsk Industri
Norsk Transportarbeiderforbund
Norvegfinans
Nye Kristiansand Bompengeselskap AS
Näringsdepartementet Sverige
Oppland Bompengeselskap AS
Opplysningsrådet for Veitrafikken AS
Oslofjordtunnelen AS
Osterøy Bruselskap AS
Ryaforbindelsen AS
Ryfast AS
Schenker AS
Setesdal Vegfinans As
SINTEF
Statens innkrevingssentral
Sunnhordaland Bru- og Tunnelselskap AS
Svinesundforbindelsen AS
Sykkylvsbrua AS
TL Transportbedriftenes Landsforening
Trafikverket (Sverige)
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportministeriet (Danmark)
Transportøkonomisk institutt
Tromsø Veg AS
Trøndelag Bomveiselskap AS
Trøndelag Bomveiselskap AS v/Bro- og Tunnelselskapet AS
Tønsberg Hovedvegfinans As
Unio
Vegpakke Salten AS
Vejdirektoratet (Danmark)
Vestfold AS E18
ViaNova
Viking Redningstjeneste
Virke
Voss og Omland Bompengeselskap AS
Yrkestrafikkforbundet
Yrkestransportforbundet
YS Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Østfold Bompengeselskap As
Ålesund og Giske Tunnel og Bruselskap