Høring - Forslag til nye tollfrie importkvoter for bær i konservesordningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2010

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut høring av forslag til endring av forskrift 5. juli 2002 nr 828 om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien (konservesforskriften).

Vår ref.:

Høring av forslag til nye tollfrie importkvoter for bær i konservesordningen
 

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut høring av forslag til endring av forskrift 5. juli 2002 nr 828 om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien (konservesforskriften).

Forslaget innebærer en endring av forskriftens vedlegg 3, der det fastsettes tollfrie importkvoter for jordbær, bringebær og solbær. Vedlegg 3 fastsetter importkvoter til og med kvoteåret 2009/2010. Det er derfor nødvendig å fastsette nye importkvoter før overgangen til nytt kvoteår 1. juli 2010.

På denne bakgrunn bes det om at høringsinnspill sendes Landbruks- og matdepartementet innen 15. juni 2010.

Departementet arbeider for tiden med en revisjon av konservesforskriften, herunder de tollfrie importkvotene for bær. Resultatet av dette revisjonsarbeidet sendes etter planen ut på høring høsten 2010, og det tas sikte på at forskriftsendringene skal tre i kraft 1. januar 2011. Departementet har derfor i denne omgang valgt kun å foreslå tollkvoter for kvoteåret 2010/2011.

Bakgrunn
Konservesforskriften regulerer sentrale rammebetingelser for norsk konservesindustri og råvareproduksjon til bruk i denne. Forskriften har som formål å stimulere til avsetning av innenlands produsert frukt, bær og grønnsaker til konservesindustrien. For å nå dette formålet kan det etter forskriften innrømmes tollnedsettelser og kvantumsbegrensede tollfrie importkvoter til konservesbedrifter som avtar norske råvarer.

Det fastsettes årlig tollfrie importkvoter på jordbær, bringebær og solbær. Kvoteåret løper fra 1. juli til 30. juni. Størrelsen på kvotene avhenger av ambisjonsnivået for norsk produksjon. Kvotene fastsettes med utgangspunkt i det antatte behovet for bær i industrien, fratrukket ambisjonsnivået for norsk produksjon. For å stimulere til norsk produksjon, har det i ordningen vært lagt opp til en nedtrapping i kvotenes størrelse. Kvotene fordeles forholdsmessig mellom konservesbedriftene etter søknad. Fordelingen baseres på den enkelte aktørs forbruk av tilsvarende norske råvarer foregående kvoteår.

De totale importkvotene for jordbær, bringebær og solbær framgår av forskriftens vedlegg 3. Vedlegg 3 fastsetter imidlertid kun importkvoter til og med kvoteåret 2009/2010. Det er derfor behov for å fastsettes nye importkvoter før overgangen til nytt kvoteår 2010/2011 den 1. juli 2010.

Forslag til nye importkvoter

Importkvoter for jordbær
For kvoteåret 2009/2010 er den tollfrie importkvoten for jordbær satt til 2 500 tonn. Denne tollkvoten forutsetter et årlig forbruk i industrien på ca 4 500 tonn. Ved fastsettelsen av forskriften ble det lagt opp til en opptrappingsplan med en målsetning om å øke norskandelen av jordbær til industrien til ca. 50 % (2 000 tonn). Denne målsetningen er ennå ikke oppnådd. Norsk produksjon har de siste sesongene ligget mellom 1 000 og 1 700 tonn. Dette tilsvarer 22 % til 36 % av et normalforbruk på 4 500 tonn.

Etter departementets vurdering er det ut fra dagens situasjon lite realistisk med en dekningsgrad på 50 % norske jordbær til industrien. Departementet foreslår derfor at det legges til grunn en målsetning om en norsk produksjon på 1 700 tonn ved fastsettelse av den tollfrie importkvote for kvoteåret 2010/2011.

På bakgrunn av en målsetning om en norskandel på 1 700 tonn og et antatt årlig forbruk i industrien på ca 4 500 tonn, foreslår departementet at importkvoten for jordbær fastsettes til 2800 tonn for kvoteåret 2010/2011.

Importkvoter for bringebær
For kvoteåret 2009/2010 er den tollfrie importkvoten for bringebær er satt til 1 000 tonn. Ved forskriftsfastsettelsen ble det lagt opp til en opptrappingsplan for å øke norskandelen til 1 300 tonn. I kvoteårene 2004/2005 og 2005/2006 var produsentene nær å nå denne målsetningen. De siste sesongene har imidlertid leveransen til industrien falt. I kvoteåret 2008/2009 ble det kun levert 555 tonn bringebær til industrien. Årsaken er blant annet en økende etterspørsel av bringebær i konsummarkedet. Det er imidlertid iverksatt satsingstiltak som skal stimulere til økt produksjon, og dette gir forventninger om økte leveranser av bringebær til industrien framover. På den bakgrunn legger departementet til grunn at dagens ambisjonsmål for norsk produksjon bør videreføres.

På bakgrunn av en målsetning om en norskandel på 1 300 tonn, foreslår departementet at importkvoten for bringebær settes til 1 000 tonn for kvoteåret 2010/2011.

Importkvoter for solbær
For kvoteåret 2009/2010 er den tollfrie importkvoten for solbær satt til 1 000 tonn.
Denne kvoten legger til grunn et årlig forbruk i industrien på 2 000 tonn. Ved fastsettelsen av nye kvoter i 2007 ble det lagt opp til en opptrappingsplan for å øke norskandelen til ca. 50 % (1 000 tonn). Denne målsetningen er ikke oppnådd. Norsk produksjon har de siste sesongene ligget mellom 350 og 900 tonn. Produksjonen av solbær til industri varierer sterkt fra år til år. I fjor var produksjonen i overkant av 800 tonn, hvorav 700 tonn gikk til industrien. Nyplanting og økt satsing blant solbær-produsentene gjør imidlertid at departementet vil fastholde ambisjonen om en norsk produksjon på 1 000 tonn.

På bakgrunn av en målsetning om en norskandel på 1 000 tonn, foreslår departementet at importkvoten for solbær fastsettes til 1 000 tonn for kvoteåret 2010/2011.

Med hilsen


Henrik Einevoll (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                    Siv Tanja V. Durteste
                                                                                     rådgiver

Forskrift om endring av forskrift 5. juli 2002 nr 828 om individuelle tolinedsettelser og fordeli anvg tollkvoter til konservesindustrien

 
Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet ......... 2010 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-3 og § 9-4, samt delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708.

I forskrift 5. juli 2002 nr 828 om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien gjøres følgende endringer:

I


Vedlegg 3 skal lyde:

Vedlegg 3. Bær, tollfriee tollkvoter etter § 7:


Kvantum/tonn

Kvoteår

Jordbær

Bringebær

Solbær

2010/2011

2 800

1000

1000

 

II

Endringene trer i kraft 1. juli 2010.

 • Utenriksdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Statens landbruksforvaltning
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • NHO Mat og drikke
 • Konservesfabrikkenes Landsforening
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters
 • Norges Gartnerforbund
 • COOP Norge SA
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • TINE BA
 • Gartnerhallen A/S
 • Norges Bærdyrkerlag
 • Kontraktdyrkernes landslag