Historisk arkiv

Forskrift om endring av forskrift 5. juli 2002 nr 828 om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien

Fastsatt av Landbruksdepartementet 21. juni 2010 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-3 og § 9-4, samt delegeringsvedtak 21. desember 2007 nr. 1708.

I forskrift 5. juli 2002 nr 828 om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien gjøres følgende endringer: