Høring - Lov om karantene og saksforbud

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette ut et høringsnotat om regler for karantene og saksforbud for politikere og embets- og tjenestemenn.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2014

Vår ref.: 14/5249-1

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette ut et høringsnotat om regler for karantene og saksforbud for politikere og embets- og tjenestemenn.

11. oktober 2013 sendte det tidligere Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ut høringen: ”Lov om karantene mv. ved overgang fra politisk stilling i departementene til andre stillinger mv.” og ”Forslag til endringer i lov 4.mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn mv.” Etter å ha gjennomgått høringsinstansenes merknader og vurdert saken på nytt, har KMD kommet til at det vil være mest hensiktsmessig å fremme én felles lov om karantene og saksforbud for statsforvaltningen. Det er flere endringer i foreliggende lovforslag i for­hold til det som tidligere har vært på høring, og forslaget seneds derfor på ny høring.

KMD foreslår tre hovedgrep i høringsbrevet:

Vi foreslår å lovfeste allerede gjeldene retningslinjer om karantene for politikere og embetsverk. Dette er i tråd med anbefalingene fra utvalget som gikk gjennom erfaringene med ordningen. Regelverket samles i en felles lov.

Vi innfører en plikt for alle politikere som forlater statsforvaltningen til å melde fra om alle overganger innen 18 måneder.

Vi utvider saksforbudet for politikere, slik at saksforbud og karantene nå kan gis for et tidsrom på 18 måneder.

I høringsnotatet redegjøres også det for hvilke ordninger som skal sikre at vedtak er basert på korrekte opplysninger, slik at utbetalinger av godtgjørelse under karantenetid er rettmessige.

Høringsbrevet vil bli lagt ut på https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/hoeyringar/id1763/

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underliggende etater og virksomheter.

Vi ber om at eventuelle merknader sendes til postmottak@kmd.dep.no innen 1. september 2014.

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Nina Therese Evensen på nte@kmd.dep.no eller telefon 22 24 49 47.

 

Med hilsen                                                                        

 

Per Kristian Knutsen (e.f.)
kst. statens personaldirektør 

                                                                                          Nina Therese Evensen
                                                                                          seniorrådgiver

Karanteneutvalget
Arbeiderpartiet
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Samferdselsdepartementet
Statsministerens kontor
Regjeringsadvokaten
Forsvarsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet
Riksrevisjonen
Olje- og energidepartementet
Sivilombudsmannen
Kristelig folkeparti
Norsk redaktørforening
Senterpartiet
Høyre
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - Stat
Miljøpartiet de grønne
UNIO - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Sosialistisk Venstreparti
Fremskrittspartiet
Akademikerne
LO Stat
Venstre

Til toppen