Høring - NOU 2014:5 MOOC til Norge Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

MOOC-utvalget ble oppnevnt ved kgl. res. 21. juni 2013. Utvalget fikk som mandat å kartlegge utviklingen av "Massive Open Online Courses" (MOOC), sammenstille kunnskap og gi anbefalinger om hvordan norske myndigheter og institusjoner skal forholde seg til utviklingen. Utvalgets innstilling, NOU 2014:5 "MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning", ble avgitt 16. juni. Kunnskapsdepartementet sender nå innstillingen på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.10.2014

MOOC-utvalget ble oppnevnt ved kgl. res. 21. juni 2013. Utvalget fikk som mandat å kartlegge utviklingen av "Massive Open Online Courses" (MOOC), sammenstille kunnskap og gi anbefalinger om hvordan norske myndigheter og institusjoner skal forholde seg til utviklingen. Utvalgets innstilling, NOU 2014:5 "MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning", ble avgitt 16. juni. Kunnskapsdepartementet sender nå innstillingen på høring med frist for å gi uttalelse 20. oktober 2014.
_________________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF)

NOU 2014:5 MOOC til Norge Nye digitale læringsformer i høyere utdanning (PDF)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Vår ref.: 14/3274

Høring av NOU 2014:5  MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning     

Kunnskapsdepartementet sender på høring NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Utredningen er avgitt 16. juni 2014 av et offentlig utvalg (MOOC-utvalget) oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. juni 2013.

Utvalgets utredning kan hentes fra Kunnskapsdepartementets nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2014/NOU-2014-5.html?id=762916

MOOC-utvalget fikk som mandat å kartlegge utviklingen, sammenstille kunnskap og gi anbefalinger om hvordan norske myndigheter og institusjoner skal forholde seg til utviklingen og bruke de muligheter den teknologiske utviklingen gir. Utvalget har utredet flere sider ved MOOC (Massive Open Online Courses) og fremmer en rekke anbefalinger om konkrete tiltak.

MOOC-utvalgets anbefalinger retter seg til myndighetene, til utdanningsinstitu­sjonene og til arbeidslivet. Flere av anbefalingene berører også en rekke andre instanser i og utenfor utdanningssektoren. Departementet inviterer hermed til en bred høring og til at hørings­instansene uttaler seg om alle forslagene. Vi ber om at det i uttalelsene tydelig refereres til hvilke kapitler og anbefalinger som kommenteres.

Liste over høringsinstanser er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene eventuelt vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er med på høringslisten.

Høringsuttalelsene sendes Kunnskapsdepartementet innen 20. oktober 2014.

Departementet ber om at uttalelsene sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Av hensyn til publisering av uttalelser på www.regjeringen.no og gjenbruk av tekst, er det ønskelig å motta uttalelsene i PDF-format. (Skannede PDF-filer bør ikke sendes da det er vanskelig å gjenbruke tekst fra disse.)


Med hilsen

Toril Johansson  
ekspedisjonssjef                                                        Borghild Abusland
                                                         seniorrådgiver

 

Akademikerne
Bibsys
Cristin
Datatilsynet
De nasjonale forskningsetiske komiteer
De regionale helseforetakene
Den norske Unesco-kommisjonen
Departementene                                         
Elevorganisasjonen
Fagskoler
Fleksibel utdanning Norge
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskerforbundet
Forum for fagskoler
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Høgskolene i forsvaret
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kristne Friskolers forbund
KS Kommunesektorens organisasjon
Landsorganisasjonen i Norge – LO
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonale senter for å utvikle kvaliteten i opplæringen
Nasjonalt fagskoleråd
Nettverk for private høyskoler
NOKUT                                                                   
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk Presseforbund
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon
Norsk tjenestemannslag
Næringslivets hovedorganisasjon – NHO
Organisasjon for norske fagskolestudenter        
Oslo kommune
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Sametinget
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Senter for IKT i utdanningen
Senter for internasjonalisering av utdanning - SIU
SiN Stipendiatorganisasjonene i Norge
SINTEF
Spekter
Statens lånekasse for utdanning
Statistisk sentralbyrå - SSB
Studentsamskipnadene
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Uninett AS
UNIO
Universell, NTNU
Universiteter og høyskoler                                    
Universitets- og høgskolerådet
Universitetssenteret på Svalbard AS
Universitetssykehusene
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
VIRKE
Voksenopplæringsforbundet – Vofo
Steinerskoleforbundet
Vox
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund – YS