Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har gjennomgått regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.08.2014

Vår ref.: 14/808 - LKR

Høringsbrev - Rapport fra arbeidsgruppe som har gjennomgått regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring «Rapport fra arbeidsgruppen for gjennomgang av regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge». 

Justis- og beredskapsdepartementet nedsatte en ekstern arbeidsgruppe med mandat til å gjennomgå regelverket og håndteringen av internasjonale barnebortføringssaker i Norge. Arbeidsgruppens rapport ble formelt overlevert til departementet 31. januar 2014. 

Rapporten har et sammendrag i kapittel 3, og i kapittel 10 gis det en fullstendig oversikt over forslagene. 

Arbeidsgruppen foreslår flere nye lovbestemmelser og konkrete endringer i relevant lovgivning, herunder barnebortføringsloven, barneloven, barnevernloven, straffeloven og rettshjelploven. 

Det fremsettes også en rekke generelle forslag, blant annet:

 • å etablerere en meklingsordning for barnebortføringssakene som innarbeides i dagens domstolsbehandling av sakene (forslag nr. 1 side 188)
 • en mer hensiktsmessig håndtering av sakene i Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet (forslag nr. 5 - 16 side 189 flg.). Arbeidsgruppen foreslår blant annet at Utenriksdepartementets arbeid med barnebortføringssaker bør omorganiseres og styrkes. Videre foreslås det at sentralmyndigheten og ev. UD skal tilby et innledende møte med gjenværende forelder i alle barnebortføringssaker fra Norge til utlandet. Det foreslås også at Justis- og beredskapsdepartementet reviderer interne retningslinjer for å redusere saksbehandlingstiden. Sistnevnte er departementet i gang med å følge opp.
 • alle politidistrikt bør ha en egen kontaktperson/koordinator for barnebortføringssaker (forslag nr. 19 side 190).
 • barnevernet bør få en mer sentral rolle i bortføringssakene, for å sikre at barnet ivaretas. Arbeidsgruppen foreslår derfor at lokal barnevernstjeneste skal varsles både når et barn er blitt bortført til Norge, og når et barn returneres til Norge etter en ulovlig bortføring til utlandet (forslag nr. 11 og 12 side 187).

Kontaktdommer Anne Marie Selvaag har i utredningen «Hensiktsmessig behandling av barnebortføringssaker ved norske domstoler» konkludert med at jurisdiksjonen bør sentraliseres. Denne utredningen, sammen med utredningen «Mekling i barnebortføringssaker», ble oversendt arbeidsgruppen for vurdering. Arbeidsgruppen mener at sakene fortsatt bør behandles av tingretten på det stedet barnet oppholder seg. Selvaags arbeider er tilgjengelige på www.regjeringen.no/html?id=759872

Departementet vil vurdere om, og eventuelt hvordan, forslagene blir fulgt opp når høringsuttalelsene er mottatt.

Departementet ønsker å motta innspill om alle forslagene i rapporten, samt høringsinstansenes vurdering av de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene. Vi imøteser også andre forslag som kan bidra til å forbedre og effektivisere behandlingen av barnebortføringssaker i Norge. 

I etterkant av høringen vil det eventuelt bli fremsatt forslag til konkrete lovbestemmelser, som også vil bli sendt på høring. 

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende organer og organisasjoner som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. 

Rapporten er tilgjengelig på: www.regjeringen.no/html?id=759872

Høringsfristen er 14.08.2014.  

Høringsuttalelsene sendes til Justis- og beredskapsdepartementet, Sivilavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om å få tilsendt høringsuttalelsene på postmottak@jd.dep.no i tillegg til i ordinært brev. 

Med vennlig hilsen
Wenche L. Kverneland
avdelingsdirektør

Linn Krogsveen
seniorrådgiver

 • Akademikerne
 • Aleneforeldreforeningen
 • Antirasistisk senter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen NAVO
 • Atferdssenteret
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene
 • Barneombudet
 • Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge
 • Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet/RKBU-Vest
 • Barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge/RKBU-Nord
 • Barnevernsproffene
 • Bortførtnettverket
 • Childwatch International – UiO
 • Datatilsynet
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Dommerforening
 • Departementene
 • Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST)
 • Domstoladministrasjonen
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Flerfaglig fellesorganisasjon
 • Flyktninghjelpen
 • Forandringsfabrikken
 • Foreningen 2 Foreldre
 • Forum for Barnekonvensjonen
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Fylkeskommunene
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 • Helsedirektoratet
 • Human Rights Service (HRS)
 • Høgskolen i Bergen
 • Høgskolen i Finnmark
 • Høgskolen i Harstad
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sogn og Fjordane
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Høgskolen i Telemark
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høyesterett
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kirkens Bymisjon
 • Kirkens Familievern
 • Kommunene
 • Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Kontaktutvalget for innvandrere og norske myndigheter (KIM)
 • KRIPOS
 • Lagmannsrettene
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Landsorganisasjonen (LO)
 • Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Longyearbyen lokalstyre
 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Namsfogden i Oslo
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Nasjonalt kunnskapssenter for folkehelsen
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Norges Forskningsråd (NFR)
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
 • Norsk Barnevernsamband
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Fosterhjemsforening
 • Norsk helse- og sosiallederlag
 • Norsk Innvandrerforum
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)
 • Oslo byfogdembete
 • Politidirektoratet
 • Politiets Fellesforbund
 • Politihøgskolen i Bodø
 • Politihøgskolen i Kongsvinger
 • Politihøgskolen i Oslo
 • Politihøgskolen i Stavern
 • PRESS – Redd Barna Ungdom
 • Redd Barna
 • Redd Barnas Rettighetssenter
 • Reform – ressurssenter for menn
 • Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
 • Regionsenter for barn og ungdoms psykiske helse
 • Regjeringsadvokaten
 • Rettspolitisk forening
 • Riksadvokaten
 • Riksrevisjonen
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Sametinget
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Senter for menneskerettigheter, UiO
 • Sentralenheten for fylkesnemndene
 • Sivilombudsmannen
 • Skattedirektoratet
 • Skattedirektoratet
 • SOS rasisme
 • Statens helsetilsyn
 • Statens råd for funksjonshemmede
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statsadvokatembetene
 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Tingrettene
 • UNICEF Norge
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Nordland
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • VIRKE
 • Voksne for Barn
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen