Høring - endring i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.11.2014

Vår ref.: 11/439

Høring - endring i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004

Vedlagt følger høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet, der det foreslås endringer i verdipapirforskriften som følge av endringer i kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 (prospektforordningen) ved endringsforordning (EU) nr. 759/2013.

Høringsnotatet, med kopi av endringsforordningen, kan også hentes på Finansdepartementets hjemmesider under «Dokumenter» og «Høringer».

Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslagene i høringsnotatet innen 4. november 2014. Merknader bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no eller per regulær post.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Høringsinstanser:

Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Norges Bank
Nordic Trustee
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Til toppen